Urząd Miejski w Bornem Sulinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Natalia Szynkaruk, dostepnosc@bornesulinowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 37 34 170. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo.
  2. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od strony parkingu posiadające schody oraz wejście boczne od strony Al. Niepodległości wyposażone w podjazd dostosowane dla osób niepełnosprawnych mające początek również od strony parkingu.
  3. W budynku nie ma windy.
  4. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, na wózku można dostać się do Biura Obsługi Interesanta przy którym osoba z niepełnosprawnością zostanie obsłużona przez osobę merytoryczną.
  5. Na parkingu przed budynkiem Urzędu znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
  6. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  8. Urząd nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
  9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne

Aplikacja BLISKO do pobrania poprzez Google Play, App Store lub Windows Store na dowolnym telefonie typu smartfon.