Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu

Podstawa prawna:

•    Art. 29 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 j.t.)

 

Wymagane dokumenty:

1/ Wniosek

2/ Plan sytuacyjny w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją i parametrami technicznymi zjazdu – 2 egz.,

3/ Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy (wypis z KRS lub wypis z EDG),

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

1/ Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 zł,

2/ Nie podlegają opłacie skarbowej załączniki do wniosków,  dokonanie czynności urzędowej oraz zezwolenia w sprawach   budownictwa mieszkaniowego,

3/ Opłata skarbowa za lokalizację zjazdu publicznego – 82 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

Termin odpowiedzi:

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji, tel. (0-94) 37 34 161

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

1/ Podanie we wniosku nr telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

2/ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

3/ Uzyskana decyzja zezwalająca na lokalizację/przebudowę zjazdu nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

4/ Budowa zjazdu wymaga przez Zarządcę Drogi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

 

Wniosek - zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu.

27 KBPobierzPodgląd pliku