Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 2013 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA

2013 ROK

Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Borne Sulinowo w 2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Zarządzenie Nr 3/2013 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2013 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 4/2013 zmieniające zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia składu Rady Sportu w Gminie Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na rewitalizację centrum Bornego Sulinowa poprzez budowę kortu tenisowego

Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie wprowadzenia  zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok


Zarządzenie Nr 7/2013 w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 8/2013 w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo


Zarządzenie Nr 9/2013 w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo 

Zarządzenie Nr 10/2013 w sprawie wysokości stawek za zajęcie, udostępnienie nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zarządzenie Nr 12/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2013 r.

Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 14/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/307/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2013r.

Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Odnowę obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Juchowo

Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 17/2013 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 18/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru

Zarządzenie Nr 19/2013 w sprawie wyznaczenia zapasowego miejsca pracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 20/2013 w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 21/2013 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 22/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 23/2013

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Zarządzenie Nr 24/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Zarządzenie Nr 25 /2013 w sprawie powołania zespołu do opracowania planu obrony cywilnej gminy i opracowania Planu obrony cywilnej gminy Borne Sulinowo.

Zarządzenie Nr 26 /2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Wiesława Fabisińskiego.

Zarządzenie Nr 27 /2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2012 rok

Wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Załącznik do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Borne Sulinowo

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Działania podjęte w celu likwidacji zaległości podatkowych w 2012 roku

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 11a

Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki za rok 2012

Wydatki jednostek pomocniczych

Zestawienie zobowiązań

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

Załącznik Nr 15

Załącznik Nr 16

Załącznik Nr 17

Zestawienie należności

Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 28 /2013 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na rewitalizację przestrzeni publicznej Bornego Sulinowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie Nr 31/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu porządku domowego obowiązującego mieszkańców budynków i lokali stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1 do Regulaminu


Załącznik Nr 2 do Regulaminu


Zarządzenie Nr 32/2013
w sprawie powołania Komisji do przejmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 33/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Borne Sulinowo w 2013 roku

Zarządzenie Nr 34/2013 w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej

Zarządzenie Nr 35/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na wodach gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2013 roku

Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy na terenie Gminy Borne Sulinowo.

Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie wdrożenia do działalności służbowej programu "Bezpieczna Gmina Borne Sulinowo"

Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Juchowie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Silnowie i w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Budynku Kulturalno Oświatowym w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Centrum Informacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym przy OSP w Łubowie

Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Nasze Małe Arboretum" nad jeziorem Pile w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Uczniowskim Klubie Sportowym w Łubowie, Uczniowskim Klubie Sportowym w Bornem Sulinowie, Uczniowskim Klubie Sportowym w Juchowie, Uczniowskim Klubie Sportowym Taekwondo w Bornem Sulinowie, Uczniowskim Klubie Sportowym w Jeleniu, Uczniowskim Klubie Sportowym w Silnowie, w hali sportowej w Bornem Sulinowie, Klubie Sportowym w Bornem Sulinowie, Klubie Sportowym w Radaczu, Ludowym Zespole Sportowym w Juchowie, Ludowym Zespole Sportowym w Łubowie

Zarządzenie Nr 48/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 49/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 63/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2013 r.

Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo zwrotu refundacji kosztów poniesionych przez Zespół Szkół w Bornem Sulinowie na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 52/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przyjezierze

Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie i Dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie

Zarządzenie NR 54/2013 o zmianie Zarządzenia Nr 86/ 2009 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym

Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Utwardzenie placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania Budowa i wyposażenie targowiska "Mój Rynek" w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 56/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 58/2013  zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo


Zarządzenie Nr 59/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 60/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności nie nadających się do użytku, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego będących w użyczeniu i stanowiących własność gminy

Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji nie nadających się do użytku, zniszczonych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu stanowiących własność gminy lub będących w użyczeniu

Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Przemysława Gajewskiego.

Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie

Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie i Dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 68/2013 w sprawie ustanowienia Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6a

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 10 a

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 11 a

Załącznik Nr 12

Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Załącznik

Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 42/2013 Burmistrza Bornego Sulinowo z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Budynku Kulturalno Oświatowym w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 73/3013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. wymiaru podatków i opłat  w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na terenie gminy Borne Sulinowo  w przypadku wystąpienia  zdarzenia radiacyjnego

Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie wprowadzenia do użytku „Planu obrony cywilnej gminy Borne Sulinowo”

Zarządzenie Nr 77/2013 w sprawie powołania formacji obrony cywilnej na terenie gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014

Zarządzenie Nr 79/2013 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na budowę bieżni rekreacyjnej o nawierzchni syntetycznej dla potrzeb Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 80/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie

Zarządzenie Nr 81/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 82/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 83/2013 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Instalację lamp ulicznych zasilanych energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 84/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubowie

Zarządzenie Nr 85/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2013

Zarządzenie Nr 86/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, księdza Sebastiana Przybyły - nauczyciela religii w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w
Bornem Sulinowie (gimnazjum i liceum)

Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2013

Zarządzenie Nr 87/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Pani Agaty Taźbierskiej - nauczyciela języka polskiego w Publicznym Gimnazjum w Silnowie

Załącznik do Zarządzenia Nr 87/2013

Zarządzenie Nr 88/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gminnym Centrum Informacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 89/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Uczniowskim Klubie Sportowym w Łubowie, Uczniowskim Klubie
Sportowym w Bornem Sulinowie, Uczniowskim Klubie Sportowym w Juchowie, Uczniowskim Klubie Sportowym Taekwondo w Bornem Sulinowie, Uczniowskim Klubie
Sportowym w Jeleniu, Uczniowskim Klubie Sportowym w Silnowie, w hali sportowej w Bornem Sulinowie, Klubie Sportowym w Bornem Sulinowie, Klubie Sportowym w Radaczu, Ludowym Zespole Sportowym w Juchowie, Ludowym Zespole Sportowym w Łubowie

Zarządzenie Nr 90/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 91/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym przy OSP w Łubowie

Zarządzenie Nr 92/2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2013 roku

Zarządzenie Nr 93/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 94/2013 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Remont połączony z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 95/2013 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 96/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 97/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 98/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem mienia stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo oraz na nabycie nieruchomości przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 99/2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania likwidacji zużytego sprzętu komputerowego przekazanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 100/2013 w sprawie powołania Komisji do wydania rzeczy ruchomych na rzecz spadkobiercy po zmarłej W........ Z........zamieszkałej w budynku komunalnym położonym w miejscowości Cz......... nr........., Gmina Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 101/2013 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.

Zarządzenie Nr 102/2013 w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 103/2013 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 104/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Zarządzenie Nr 105/2013 w sprawie zarządzania systemem ochrony elektronicznej budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz wykazu osób upoważnionych do posiadania kodów dostępu do elementów tego systemu

Zarządzenie Nr 106/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Anny Jabłońskiej

Zarządzenie Nr 107/2013 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Przebudowa istniejącego obiektu infrastruktury sportowej na boisko wielofunkcyjne w Bornem Sulinowie

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 108/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2013r.

Zarządzenie Nr 109/2013 w sprawie powołania Komisji do zabezpieczenia mienia ruchomego znajdującego się w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w budynku przy ul. Kolejowej 4 w miejscowości Łubowo, i w pomieszczeniu gospodarczym oznaczonym nr 2 znajdującym się w budynku gospodarczym oraz przejęcia w/w lokalu i pomieszczeń przynależnych do lokalu

Zarządzenie Nr 110/2013 w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych

Zarządzenie Nr 111/2013 w sprawie organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 112/2013 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej

Zarządzenie Nr 113/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 114/2013 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 116/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 117/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agaty Kocielskiej

Zarządzenie Nr 118/2013 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 119/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 120/2013 w sprawie powołania Komisji do przejęcia lokalu komunalnego nr 10 położonego w budynku przy Al. Niepodległości 3D w miejscowości Borne Sulinowo wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu

Zarządzenie Nr 121/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

Zarządzenie Nr 122/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 123/2013 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 124/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 125/2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2013 roku

Zarządzenie Nr 128/2013 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Juchowo

Zarządzenie Nr 129/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. dzierżaw i zarządzania mieniem gminnym w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 130/2013 w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2014 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Zarządzenie Nr 131/2013 w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości drogowych będących drogami wewnętrznymi (bez kategorii), stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 132/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2013 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 133/2013 w sprawie organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 134/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 135/2013 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Bornego Sulinowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 136/2013 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 137/2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi