Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Referatu: Joanna Mikrut-Chwiałkowska

tel. 94 37-34-164

e-mail: zamowienia.publiczne@bornesulinowo.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa nadzoruje bezpośrednio Zastępca Burmistrza.

Do podstawowych zadań referatu należy:

1. W zakresie rolnictwa:
1) współdziałanie w przeprowadzaniu wyborów do Izb Rolniczych;
2) koordynowanie spraw związanych z melioracją gruntów i współpraca, w tym zakresie ze spółkami wodnymi;
3) wydawanie zaświadczeń dla podatników podatku rolnego o posiadaniu i osobistym prowadzeniu  gospodarstwa rolnego oraz  o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych;
4) poświadczanie oświadczeń o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa;
5) przyjmowanie wniosków o wyszacowanie strat w uprawach rolnych na skutek  działania   żywiołów lub klęsk żywiołowych;
6) potwierdzenie oświadczenia o zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym;
7) wydawanie zaświadczeń o spłacie ciężaru realnego gospodarstwa;
8) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi, prowadzenie rejestru upraw, nadzór nad zagospodarowaniem słomy makowej oraz podejmowanie decyzji w sprawie zniszczenia uprawy maku uprawianego bez wymaganego zezwolenia;
9) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej ewidencji gospodarstw na terenie gminy.

2. W zakresie ustawy Prawo Łowieckie:
1) opiniowanie rocznych planów łowieckich;
2) uczestnictwo w mediacjach w celu polubownego rozstrzygania sporów dotyczących
szacowania szkód łowieckich;
3) informowanie ludności o planowanych polowaniach zbiorowych na danym terenie.

3. W zakresie ustawy o lasach :
1) wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu oraz informowanie o fakcie wyłożenia właścicieli;
2) prowadzenie zgodnie z planem urządzenia lasu prawidłowej gospodarki leśnej, w tym podpisywanie umów  w zakresie usunięcia drzew z lasu będącego własnością gminy, współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie wystawiania świadectw legalności dla wyciętych drzew;

4. W zakresie ochrony przyrody:
1) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,
2) ustanawianie i ochrona pomników przyrody,
3) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w/s racjonalnego użytkowania zasobów przyrody,
4) prowadzenie spraw związanych z  wycinką drzew, dokonywanie lustracji w terenie, wydawanie decyzji w tym zakresie;
5) prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku nielegalnej wycinki drzew;
6) sporządzanie informacji do Starostwa Powiatowego z realizacji nasadzeń;
7) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy Borne Sulinowo oraz celów i zadań ujętych w Programach Ochrony Środowiska,
8) prowadzenie postępowań administracyjnych zakresie przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
9) prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania i gospodarowania środkami funduszy ochrony środowiska;
10) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

5. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
1)  nadzór nad zasadami i warunkami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniem ścieków i współpraca w tym zakresie z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym;
2)   nadzór nad zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę o określonej jakości;
3) weryfikowanie wniosku i zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków;
4)   nadzorowanie i rozliczanie dopłat Gminy do wody i ścieków.

6. W zakresie ochrony środowiska:
1) prowadzenie spraw wynikających  z realizacji Planu Ochrony Środowiska;
2)    przygotowanie projektów uchwał i wspomaganie działań w tworzeniu i aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo”, kontrola jego realizacji i sporządzanie raportów z jego wykonania,
2) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
3) gromadzenie danych i informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz ich analiza odnośnie realizacji celów i zadań ujętych w programach ochrony środowiska;
4) utworzenie i ciągła aktualizacja bazy danych o podmiotach gospodarczych z terenu
 gminy, których działalność ma wpływ na środowisko;
5) wnioskowanie o ustalenie stref ochronnych, w tym występowanie w sprawach
 naruszeń przez podmioty, o których mowa w pkt 4;
6) współpraca ze stanowiskiem ds. pozyskiwania środków pomocowych w zakresie pozyskiwania i gospodarowania środkami funduszy ochrony środowiska,
7) utworzenie i ciągła aktualizacja bazy informacji o należnych wpływach na fundusze ochrony środowiska;
8)  przygotowywanie dla burmistrza i na potrzeby sprawozdawczości sprawozdań z realizacji
 celów i zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo,
9)  wydawanie decyzji o warunkach środowiskowych w zakresie realizacji planowanego
 przedsięwzięcia, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000
 lub nie wynika z tej ochrony, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na ten obszar,
10)  współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ekologii
 i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
11) przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
12)  prowadzenie czynności zmierzających do usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

7. W zakresie przeglądu i oceny efektów działalności środowiskowej:
1) współudział w przygotowaniu raportów dotyczących ochrony środowiska (gospodarki odpadami, ładunków substancji wprowadzanych do środowiska, pozwoleń dotyczących poboru wody, odprowadzania ścieków itp.);
2) koordynowanie i nadzór nad pracami w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście
i gminie Borne Sulinowo oraz w pasach drogowych;
3) nadzór nad utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarnego miasta, w tym prowadzenia akcji deratyzacji;
4) prowadzenie postępowania odszkodowawczego i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych
w zakresie przewidzianym w prawie wodnym;
5) bieżąca aktualizacja publicznie dostępnych rejestrów danych o środowisku i jego ochronie;

8. W zakresie gospodarki odpadami
1) analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem sprawozdań przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych;
2) przygotowanie i aktualizacja projektów dokumentów formalno – prawnych do realizacji zadań wynikających ze zmiany ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach i przedłożenie ich Radzie stosownie do wymagań ustawowych;
3) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
 gospodarowania odpadami komunalnymi;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami;
5) nadzór nad utrzymaniem prawidłowego stanu sanitarnego miasta w zakresie utylizacji odpadów komunalnych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci;
6) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  lub magazynowania;
7) wydawanie opinii dotyczącej zatwierdzania programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
8) udostępnianie informacji w zakresie gospodarowania odpadami, w tym:
a. prowadzenie rejestru podmiotów odbierających odpady komunalne,
b. osiągniętych poziomach recyclingu,
c. funkcjonowaniu gminnego punktu zbiórki odpadów selektywnych,
d. miejscach zagospodarowania odpadów (instalacji),
e. podmiotach odbierających zużyte baterie i sprzęt elektryczny;
9) nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów komunalnych  na terenie Gminy Borne Sulinowo;
10) nadzór nad opracowaniem harmonogramów odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych i funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów problemowych,
11) nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na podstawie umowy z odbiorcą;
12) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie;
13) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
14) prowadzenie procedur w związku z ustalaniem stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę odbierania odpadów komunalnych;
15) prowadzenie bazy uczestników systemu gospodarki odpadami, naliczanie opłat oraz ich aktualizacja;
16) przyjmowanie deklaracji o ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości oraz ich weryfikacja;
17) bieżące przekazywanie informacji o obowiązujących stawkach  i wysokościach należnych opłat dla danej nieruchomości do Referatu Finansów i Budżetu;
18) współpraca z ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków pomocowych oraz Referatem Promocji i Współpracy w zakresie przygotowania projektów współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej;
19) nadzorowanie procedury zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Bornem Sulinowie.

9. W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie
1) udzielanie informacji i wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
2) przygotowanie projektów uchwał określających górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
3) wydawanie decyzji przejmującej przez gminę obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz odbiór odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wykonanie usługi;
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
5) prowadzenie ewidencji zgłoszeń dotyczących eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
6) przygotowanie i bieżąca aktualizacja regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.

10. W zakresie zamówień publicznych:
1) przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
2) przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawach dotyczących zamówień publicznych;
3) przygotowywanie (z wyłączeniem opisu przedmiotu zamówienia i określania wartości zamówienia) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zleconych przez inne referaty oraz ich przeprowadzanie;
4) wydawanie i przyjmowanie dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne;
5)   prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań;
6)    występowanie w imieniu Urzędu lub gminy do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Zamówień Publicznych;
7)   przechowywanie dokumentacji przetargowej z udzielonych zamówień publicznych przez okres trzech lat, a następnie przekazywanie do archiwum;
8)  koordynowanie pracy komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie zamówień publicznych;
9)  składanie burmistrzowi i Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych okresowych sprawozdań
w zakresie zamówień publicznych;
10) analiza procedur obowiązujących w Urzędzie i wnioskowanie o wprowadzenie odpowiednich zmian;
11) przedkładanie burmistrzowi do zatwierdzenia materiałów dot. zamówień publicznych;
12) prowadzenie spraw z zakresu odwołań w ramach ustawy prawo zamówień publicznych.

11. W zakresie pozyskiwania środków pomocowych:
1)  opracowywanie planów i programów potrzebnych przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne;
2)   we współpracy z Referatem Promocji i Współpracy przygotowywanie i rozliczanie wniosków o środki pomocowe UE i inne.

12. W zakresie realizacji ustawy Prawo wodne
1) Wydawanie decyzji w sprawach:
a. wyznaczania części nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem, umożliwiającej dostęp do wody,
b. nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
c. zatwierdzających ugodę o ustaleniu zmiany stanu wody na gruntach,
d. o ustanowieniu strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej
w przypadku uzasadnionym lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi, przy zapewnieniu koniecznej ochrony ujmowanej wody, - na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody i przekazywanie kopii wydanej decyzji właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
e. nakładających na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek likwidacji nieczynnych studni, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody,
f. nakładających na właściciela gruntu położonego na terenie ochrony pośredniej obowiązek likwidacji, na jego koszt, ogniska zanieczyszczenia wody, na wniosek właściciela ujęcia wody;
2) dokonywanie przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych;
3) wzywanie zakładów do usunięcia, w określonym terminie, zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku;
4) przygotowywanie projektu uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód po uzyskaniu zgody właściciela wody;
5) przygotowywanie wniosków o zawarcie umów na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi;
6) w zakresie ustawy Prawo wodne przyjmowanie wniosków od właścicieli gruntów, na których powstały szkody w związku ze zmianą stanu wody, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;
7) nadzór nad wypełnianiem obowiązków i zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
8) zlecanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta;
9) prowadzenie zadań związanych z ewidencjonowaniem i prawidłowym funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej i przydrożnych rowów melioracyjnych odprowadzających  wody opadowe z dróg gminnych;
10) realizacja zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem i eksploatacją separatorów we współpracy z Referatem Inwestycji.

13. W zakresie ustawy o ochronie zwierząt:
1) wydawanie decyzji odbierających czasowo zwierzę właścicielowi lub opiekunowi znęcającemu się nad zwierzęciem;
2) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie zwierząt, w tym aktualizacja gminnego programu zapobiegającego bezdomności zwierząt i współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony zwierząt;
3) prowadzenie rejestru psów ras niebezpiecznych, wydawanie (cofanie) zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;
4) udzielanie pomocy różnym podmiotom w zakresie zwalczania zjawiska bezdomnych psów, współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, kontrola ewidencji zwierząt przekazanych przez gminę do schroniska.

14. W zakresie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych:
1) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń do Powiatowego Lekarza Weterynarii
o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
2) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie powoływania rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt na choroby zakaźne.

15. W zakresie Prawa geologicznego i górniczego:
1) wydawanie opinii zatwierdzających projekt robót geologicznych;
2) wydawanie opinii zatwierdzających plan ruchu zakładu górniczego;
3) wydawanie opinii na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny oraz wydobywania kopalin.

16. W pozostałym zakresie:
1) bieżące prowadzenie Eko-Portalu;
2) przyjmowanie wniosków, sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym, wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu;
3) sporządzanie wniosków do urzędu wojewódzkiego o przekazanie dotacji celowej, sporządzanie rozliczeń w tym zakresie;
4) sporządzanie wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w zakresie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
5) prowadzenie spraw związanych z najmem i serwisowaniem kabin sanitarnych.