Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zarządzenia Rok 2014

Zarządzenia - Rok 2014

Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2014 r.

Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie zmiany Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określania norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 4/2014 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji zużytego sprzętu biurowego i komputerowego stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach utworzonego w Świetlicy Wiejskiej w Jeleniu i nieodpłatnego przekazania pozostałego sprzętu dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie i Szkoły Podstawowej w Jeleniu

Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2014 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 8/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Bornego Sulinowa w stałej siedzibie w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem mienia stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo orz na nabycie nieruchomości przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

Załącznik

Zarządzenie Nr 14/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2014 r.

Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie powołania Komisji do  przejęcia lokalu komunalnego nr 3 położonego w budynku przy Al. Niepodległości 46B w miejscowości Borne Sulinowo wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu

Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „ zastrzeżone”

Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w celu opiniowania Wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" realizowanego w obszarze działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a skierowanego do mieszkańców Gminy Borne Sulinowo, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu

Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, najem obiektów, pomieszczeń  i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9-osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania lustracji i wydawania protokołów oględzin drzew lub krzewów

Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych

Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 26/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Likwidację barier transportowych poprzez zakup dla Zespołu Szkół w Łubowie 9-osobowego mikrobusa do przewozu uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na eksploatację sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 33/2014 w sprawie określania norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Zarządzenie Nr 34/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie powołania Komisji do sporządzenia spisu przedmiotów codziennego użytku po zmarłej Józefie Tarwackiej zamieszkałej w lokalu nr 20 znajdującym się przy ul. Słowackiego 9A w miejscowości Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2013 rok

Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Juchowie

Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na  kandydata  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu

Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na najładniejszy pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, najbardziej zadbaną posesję, najciekawiej ukwiecony i zagospodarowany balkon oraz indywidualny ogród przyblokowy na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2014 roku

Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Juchowie prowadzonej przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Borne Sulinowo osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej

Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce bezpieczeństwa informacji o systemach informatycznych i kartotekach służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro"

Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie odpracowania na rzecz Gminy Borne Sulinowo odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych przez osoby będące w trudnej sytuacji życiowej

Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Juchowie

Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu gminy Borne Sulinowo za rok 2013, kwotę wykorzystanych  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 56/2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 57/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiadowo

Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej,  akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Szkoły Podstawowej  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu oraz  ustalenia procedury przekazywania

Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015

Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 lipca 2014r. przetargów na sprzedaż mienia stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Urządzenie placu zabaw przy Centrum Kultury i Rekreacji Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego:1) Kamilli Marciniak – nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w   Bornem Sulinowie( gimnazjum i liceum),2)  Marii Staszków – nauczyciela języka angielskiego w gimnazjum w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie,3)  Justyny Cioch   – nauczyciela biologii  i wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum w Zespole Szkół  im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem  Sulinowie,4) Weroniki Witkowskiej-Ebert – nauczyciela wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego w gimnazjum w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie przeprowadzenia szkolenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2014 roku

Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych użyczonych Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie (środków transportu i sprzętu)

Zarządzenie Nr 69/2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych na ewidencji Urzędu Miejskiego w  Bornem Sulinowie ( sprzętu)

Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie powołania Komisji do przejmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 74/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 75/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego

Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 77/2014 w sprawie określania norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 78/2014 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.

Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu oraz udzielania pełnomocnictw pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu

Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 81/2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 82/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Borne Sulinowo w 2014 r.

Zarządzenie Nr 83/2014 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania procedury do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego określającej organizację działania w przypadku stwierdzenia na terenie gminy ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Zarządzenie Nr 84/2014 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 85/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 86/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania rozbudowy z przebudową budynku Zespołu Szkół w Łubowie o budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz pomieszczeniami stołówki z pełnym zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym

Zarządzenie Nr 87/2014 w sprawie powołania Komisji do zadań z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, najem obiektów, pomieszczeń i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 89/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 90/2014

Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie określenia wzoru umowy cywilno-prawnej dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 92/2014 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 93/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie ustalenia procedury działań  dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony informacji oraz systemów informatycznych

Zarządzenie Nr 95/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2015 roku

Zarządzenie Nr 96/2014 w sprawie wprowadzenia Procedury alarmowej i ustalenia zasad sporządzania Sprawozdania rocznego  stanu systemu ochrony danych osobowych w ramach „Polityki bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych i kartotekach służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie”

Zarządzenie Nr 97/2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2014 roku

Zarządzenie Nr 98/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 99/2014 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 100/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 101/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych i kartotekach służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 102/2014 w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032

Zarządzenie Nr 103/2014 w sprawie organizacji i działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 104/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2014-2015

Zarządzenie Nr 105/2014 w sprawie powołania Komisji ds. wyceny środków trwałych użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie tj. sieci cieplnej wraz z  przyłączami na terenie miasta Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 106/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. wdrażania, realizacji i rozliczania projektów  w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 107/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 108/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 109/2014 w sprawie powołania Komisji do zadań z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 110/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego Anny Kamilli Przysieckiej – nauczyciela matematyki i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Publicznym Gimnazjum w Silnowie

Zarządzenie Nr 111/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 112/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2015 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 113/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Zarządzenie Nr 114/2014 w sprawie wprowadzenia zasad wydawania upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 115/2014 w sprawie misji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie