Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA

ROK 2015

Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem mienia stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo oraz na nabycie nieruchomości przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2015 r.

Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015

Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu

Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 rok

Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 7/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2015 r.

Zarządzenie Nr 9/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo  w 2015 r.

Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 12/2015 zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej w Jeleniu

Zarządzenie Nr 14/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 15/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 90/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2015 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie powołania Komisji do ustalenia osób wstępujących w stosunek najmu po zmarłej Teresie Hesok zamieszkałej w lokalu nr 1 położonym w budynku nr 11 w miejscowości Dąbie, gm. Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na likwidacji barier architektonicznych Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie polegająca na przebudowie budynku wraz z montażem zewnętrznej platformy pionowej do przewozu osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu stanu technicznego mieszkań socjalnych i komunalnych przy ul. Słowackiego 9 w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu porządku domowego obowiązującego mieszkańców budynków i lokali stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Katarzyny Gostomczyk

Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Emilii Niezgoda

Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „ zastrzeżone”

Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie wprowadzenia do użytku "Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego"

Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Szymona Kruka

Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie powołania Komisji do przejęcia lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Słowackiego 9B w Bornem Sulinowie po zmarłej Czesławie Cybulskiej

Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok

Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2007 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie  powołania komisji  do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 38/2015  w sprawie  powołania Komisji Zdrowotnej opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym

Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania niewykorzystanych formularzy do wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie wprowadzenia procedury do Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego określającej organizację działania w przypadku wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw

Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Doroty Nowakowskiej

Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania lustracji i wydawania protokołów oględzin drzew lub krzewów

Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2015 roku

Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie ul. Orła Białego 5

Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie powołania Komisji do ustalenia czy Pan Jan Wierdak wstąpił w stosunek najmu po zmarłej Teresie Ruckiej zamieszkałej w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym przy Al. Niepodległości 3B w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2014, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 53/2015 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Załącznik

Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciemino

Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Łubowo w sprawie ograniczenia lub wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających - lub niektórych ich rodzajów na akwenie jeziora Lubicko Wielkie w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa informacji  w systemach informatycznych i kartotekach służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie”

Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2014, dotyczącej użyczonego majątku przekazanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach realizowanych projektów

Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w związku z zarządzonym ogólnokrajowym referendum

Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie planowania, organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na dowozy uczniów do szkół w roku szkolnym 2015-2016

Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego:Agaty Milata-Troinskiej – nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół ( szkoła  podstawowa i gimnazjum) w Łubowie

Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego:Ewy Anny Bencych – nauczyciela języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Silnowie

Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2015 roku

Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP

Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie Gminy Borne Sulinowo zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko dowodów osobistych i działalności gospodarczej  w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Łubowie

Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Łubowie

Zarządzenie Nr 76/2015 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości drogowych będących drogami wewnętrznymi (bez kategorii), stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka  w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie powołania Komisji ds przejęcia i wyceny ruchomości pozostałych po zmarłej w dniu 23 lutego 2012 r. Katarzynie Florek-Makar znajdujących się w depozycie w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 82/2015

Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie wyznaczenia urzędnika wyborczego oraz powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych  w Gminie Borne Sulinowo w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży agregatów prądotwórczych stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2015 roku

Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 89/2015  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Modernizację systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033

Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 96/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2015-2016

Zarządzenie Nr 99/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 100/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia i wyceny  ruchomości przekazanych przez Ludowy Zespół Sportowy BRICOMARCHE Radacz w związku z zawieszeniem działalności

Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu szkole lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości