Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

kadencja 2014-2018


Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Borne Sulinowo w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr II/4/2014 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/11/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr II/12/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa

Uchwała Nr III/14/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr III/16/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2015

Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2014

Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015

Uchwała Nr III/20/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr III/21/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr III/22/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2014 rok

Uchwała Nr III/23/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2014-2031

Uchwała Nr III/24/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015

Uchwała Nr III/25/2014 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032

Uchwała Nr IV/26/2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2015 rok

Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr IV/28/2015 w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których dokonany ma być wybór sołtysa i rady sołeckiej

Uchwała Nr IV/29/2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz pomieszczeń tymczasowych

Uchwała Nr IV/30/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/31/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/32/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/33/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/34/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/35/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/36/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/37/2015 w sprawie oddania w użyczenie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/38/2015 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/39/2015 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych

Uchwała Nr IV/40/2015 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie i Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie w jedną instytucję kultury

Uchwała Nr IV/41/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr IV/42/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borne Sulinowo na lata 2015-2017

Uchwała Nr IV/43/2015 w  sprawie  wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr IV/44/2015 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa,wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/45/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015

Uchwała Nr IV/46/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr V/47/2015 w sprawie wyznaczenia delegata do Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Uchwała Nr V/48/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr V/49/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr V/50/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała Nr V/51/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą „ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr V/52/2015 uchylająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo oraz pomieszczeń tymczasowych

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr VI/53/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr VI/54/2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/55/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/56/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/57/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/58/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/59/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/60/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/61/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/62/2015  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/63/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/66/2015 w sprawie wyrażenia zgody na najem na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/67/2015 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/68/2015 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych

Uchwała Nr VI/69/2015 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/70/2015 w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/71/2015 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/72/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/73/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr VI/74/2015 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr VI/75/2015 w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2016

Uchwała Nr VI/76/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr VI/77/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032

Uchwała Nr VII/78/2015 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr VII/79/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Borne Sulinowo ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” w Złocieńcu

Uchwała Nr VII/80/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

Uchwała Nr VII/81/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr VIII/82/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/83/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/84/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/85/2015 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/86/2015 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr VIII/87/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Uchwała Nr VIII/88/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VIII/89/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015

Uchwała Nr VIII/90/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

Uchwała Nr VIII/91/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt. „Montaż oświetlenia zasilanego energią ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Borne Sulinowo”

Uchwała Nr VIII/92/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału zapasowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie na pokrycie straty bilansowej za rok 2012

Uchwała Nr VIII/93/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/94/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032

Uchwała Nr IX/95/2015 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr X/96/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/97/2015 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/98/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/99/2015 w sprawie nabycia nieruchomości położonych na terenie gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/100/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/101/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/102/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XI/103/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2014 rok

Uchwała Nr XI/104/2015 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok

Uchwała Nr XI/105/2015 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr XI/106/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy

Uchwała Nr XI/107/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XI/108/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XI/109/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XI/110/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XI/111/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XI/112/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XI/113/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XI/114/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonym ogólnokrajowym referendum

Uchwała Nr XI/115/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XI/116/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok

Załącznik

Uchwała Nr XI/117/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XI/118/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032

Uchwała Nr XII/119/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Nr XII/120/2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr XII/121/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2015

Uchwała Nr XII/122/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XII/123/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XII/124/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032

Uchwała Nr XIII/125/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XIII/126/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIII/127/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XIII/128/2015 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XIII/129/2015 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa

Uchwała Nr XIII/130/2015 w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/131/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/132/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/133/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/134/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/135/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/136/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/137/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/138/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/139/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/140/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/141/2015 w sprawie dokonania przez Gminę Borne Sulinowo zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo na nieruchomość położoną w obrębie Borne 03, gmina Borne Sulinowo stanowiącą własność PUK Sp. z o.o.w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XIII/142/2015 w sprawie przekazania w bezpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/143/2015 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/144/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubowo

Uchwała Nr XIII/145/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego

Uchwała Nr XIII/146/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo

Uchwała  Nr XIII/147/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XIII/148/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XIV/149/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jelonek

Uchwała Nr XIV/150/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenów położonych w miejscowości Silnowo

Uchwała Nr XIV/151/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Juchowo

Uchwała Nr XIV/152/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Piława

Uchwała Nr XIV/153/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr XIV/154/2015 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór sołtysa

Uchwała Nr XIV/155/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIV/156/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIV/157/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIV/158/2015 w sprawie przekazania  w 10 – letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIV/159/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIV/160/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie do wykonywania wszelkich czynności związanych z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Uchwała Nr XIV/161/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała Nr XIV/162/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIV/163/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV/164/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Uchwała Nr XIV/165/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Borne Sulinowo oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji przedmiotowego zadania

Uchwała Nr XIV/166/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Bornego Sulinowa umowy na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo oraz na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2015 w celu realizacji przedmiotowego zadania

Uchwała Nr XIV/167/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XIV/168/2015 uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XV/169/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/170/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XV/171/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Uchwała Nr XV/172/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XVI/173/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/174/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/175/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/176/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/177/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/178/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/179/2015 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/180/2015 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016

Załącznik

Uchwała Nr XVI/181/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XVII/182/2015 w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XVII/183/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjmowanie przez Gminę Borne Sulinowo w depozyt wolnych środków od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Borne Sulinowo, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych

Uchwała Nr XVII/184/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/185/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVIII/186/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVIII/187/2015 w sprawie zbycia prawa własności gruntu stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XVIII/188/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVIII/189/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVIII/190/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVIII/191/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVIII/192/2015 w  sprawie  wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XVIII/193/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015

Uchwała Nr XVIII/194/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XVIII/195/2015 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/196/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2016

Uchwała Nr XVIII/197/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2016

Uchwała Nr XVIII/198/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/199/2015 w sprawie ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli

Uchwała Nr XVIII/200/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/201/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2032

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XVIII/202/2015 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/203/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr XIX/204/2016 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/205/2016 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność prywatną

Uchwała Nr XIX/206/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/207/2016 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Barwice

Załącznik

Uchwała Nr XIX/208/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020

Załącznik

Uchwała Nr XIX/209/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/210/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033

Uchwała Nr XX/211/2016 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Borne  Sulinowo w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia” i określeniu rodzaju miejscowości jako osada po byłym gospodarstwie rolnym, bez dokonywania wyodrębnienia tej miejscowości z obrębu geodezyjnego Dąbrowica

Uchwała Nr XX/212/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XX/213/2016 w sprawie zniesienia sołectwa Komorze i przyłączenia miejscowości Komorze do sołectwa Rakowo

Uchwała Nr XX/214/2016 w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej

Uchwała Nr XX/215/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/216/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XX/217/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XX/218/2016 w sprawie przekazania w użytkowanie na okres do 4 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XX/219/2016 w sprawie przekazania w użytkowanie na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XX/220/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XX/221/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała Nr XX/222/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała Nr XX/223/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Uchwała Nr XX/224/2016 w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Szczecinek

Załącznik

c. d. załącznika - mapy

Uchwała Nr XX/225/2016 w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XX/226/2016 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2017

Uchwała Nr XX/227/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016

Uchwała Nr XX/228/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów związanego z realizacją zadania współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pn. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w miejscowości Juchowo w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48

Uchwała Nr XX/229/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XX/230/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020

Załącznik

Uchwała Nr XX/231/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033

Uchwała Nr XXI/232/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2016 r. do 21 maja 2017 r.

Załącznik

Uchwała Nr XXI/233/2016 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr XXII/234/2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/235/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXII/236/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,Mn; 210MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo

Załączniki od nr 1 do nr 5

Uchwała Nr XXII/237/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Borne Sulinowo aportu środków trwałych do spółki pod nazwą „ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXIII/238/2016 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/239/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/240/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/241/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/242/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/243/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/244/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXIV/245/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXIV/246/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXIV/247/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXIV/248/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXIV/249/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXIV/250/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXIV/251/2016 w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XXV/252/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2015 rok

Uchwała Nr XXV/253/2016 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok

Uchwała Nr XXV/254/2016 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa

Uchwała Nr XXV/255/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXV/256/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXV/257/2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020 z perspektywą do 2023 roku

Załącznik - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Borne Sulinowo na lata 2015 do 2020 z perspektywą do 2023

Załączniki od Nr 1 do Nr 4 do Planu gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik Nr 5 do Planu gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała Nr XXV/258/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXV/259/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/260/2016 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXV/261/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/262/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXV/263/2016 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr XXV/264/2016 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok

Załącznik

Uchwała Nr XXV/265/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXV/266/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016

Uchwała Nr XXV/267/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XXV/268/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033

Uchwała Nr XXVI/269/2016 o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVI/270/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVI/271/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Borne Sulinowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr XXVI/272/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVI/273/2016 w sprawie współdziałania z Gminą Szczecinek w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXVI/274/2016 w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granic obszaru Natura 2000 – Jezioro Śmiadowo

Uchwała Nr XXVII/275/2016 w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Borne Sulinowo a Miastem Szczecinek dotyczącego powierzenia Miastu Szczecinek realizacji zadania publicznego Gminy Borne Sulinowo w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Borne Sulinowo do Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku

Uchwała Nr XXVII/276/2016 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 15 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVII/277/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXVII/278/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXVII/279/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXVII/280/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXVII/281/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXVII/282/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXVII/283/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXVII/284/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXVII/285/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVII/286/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVII/287/2016 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVII/288/2016 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXVII/289/2016 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2014-2016

Uchwała Nr XXVII/290/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/291/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XXVII/292/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2016

Uchwała Nr XXVII/293/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XXVII/294/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033

Uchwała Nr XXVII/295/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXVIII/296/2016 w sprawie ustalenia terminu zebrania-wyboru sołtysa (Krągi)

Uchwała Nr XXVIII/297/2016 w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie propozycji KNMiOF (Śmiadowo-Kolonia)

Uchwała Nr XXVIII/298/2016 w sprawie zbycia nieruchomości (dz. 115-13 w Przyjezierzu)

Uchwała Nr XXVIII/299/2016 w sprawie zbycia nieruchomości (Borne Sulinowo dz. 43-1, 43-4 i 43-5)

Uchwała Nr XXVIII/300/2016 w sprawie zbycia nieruchomości (Borne Sulinowo dz. 1-230)

Uchwała Nr XXVIII/301/2016 w sprawie zbycia nieruchomości (Borne Sul. dz. 1-232)

Uchwała Nr XXVIII/302/2016 w sprawie zbycia nieruchomości (lok. mieszk. ul. Kośc. 38-3 w Łubowie)

Uchwała Nr XXVIII/303/2016 w sprawie dzierżawy nieruchomości do 10 lat (dz. 409-13 w m. Krągi)

Załącznik graficzny do uchwały Nr XXVIII/303/2016

Uchwała Nr XXVIII/304/2016 w sprawie wieloletniego gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2016 - 2020

Uchwała Nr XXVIII/305/2016 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia RDOŚ - Diabelskie Pustacie

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/305/2016 - Diabelskie Pustacie

Uchwała Nr XXVIII/306/2016 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/307/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXVIII/308/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

Uchwała Nr XXIX/309/2016 w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Borne Sulinowo z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXX/310/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości Silnowo

Załącznik

Uchwała Nr XXX/311/2016 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Uchwała Nr XXX/312/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2017-2019

Załącznik

Uchwała Nr XXX/313/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XXX/314/2016 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach  44Ua; 81Ukr; 186 MW,U; 210 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXX/315/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 81Ukr; 186 MW,U położonych w miejscowości Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XXXI/316/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2016

Uchwała Nr XXXI/317/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo  na lata 2011- 2016

Uchwała Nr XXXI/318/2016 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2017

Uchwała Nr XXXI/319/2016 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/320/2016 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2017

Uchwała Nr XXXI/321/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XXXI/322/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie”

Uchwała Nr XXXI/323/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie”

Uchwała Nr XXXI/324/2016 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXI/325/2016 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na nieruchomości  stanowiące własność osoby prywatnej

Uchwała Nr XXXI/326/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Uchwała Nr XXXI/327/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2033

Uchwała Nr XXXI/328/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała Nr XXXI/329/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017

Uchwała Nr XXXI/330/2016 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030

Uchwała Nr XXXII/331/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/332/2017 o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3A

Załącznik Nr 3B

Załącznik Nr 3C

Załącznik Nr 3D

Załącznik Nr 3E

Załącznik Nr 3F

Załącznik Nr 3G

Załącznik Nr 3H

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Uchwała Nr XXXII/333/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2025

Załącznik

Uchwała Nr XXXII/334/2017 w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Załączniki od nr 1 do nr 3

Uchwała Nr XXXII/335/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/336/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXII/337/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/338/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXII/339/2017 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2017-2019

Załącznik

Uchwała Nr XXXII/340/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2026

Uchwała Nr XXXII/341/2017 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/342/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXIII/343/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bornego Sulinowa i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXIII/344/2017 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa

Uchwała Nr XXXIII/345/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu położonego w miejscowości Grabno

Uchwała Nr XXXIII/346/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Dąbrowica

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/347/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Jeleń

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/348/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Łubowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/349/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Przyjezierze

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/350/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla obrębu Śmiadowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/351/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIII/352/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIII/353/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIII/354/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIII/355/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/356/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/357/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/358/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/359/2017 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/360/2017 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/361/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIII/362/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXIII/363/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIII/364/2017 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Uchwała Nr XXXIII/365/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinow

Uchwała Nr XXXIII/366/2017 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020

Załącznik - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uchwała Nr XXXIII/367/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/368/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017

Uchwała Nr XXXIII/369/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020

Załącznik

Uchwała Nr XXXIII/370/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/371/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030

Uchwała Nr XXXIII/372/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XXXIV/373/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Borne Sulinowo w okresie od 22 maja 2017 r. do 21 maja 2018 r.

Załącznik

Uchwała Nr XXXIV/374/2017 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr XXXIV/375/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIV/376/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIV/377/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/378/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXV/379/2017 w sprawie odpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik do uchwały XXXV/379/2017

Uchwała Nr XXXV/380/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXV/381/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXV/382/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXV/383/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXV/384/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminu Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/385/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława”.

Uchwała Nr XXXVI/386/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2016 rok

Uchwała Nr XXXVI/387/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok

Uchwała Nr XXXVI/388/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVI/389/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVI/390/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVI/391/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVI/392/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVI/393/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVI/394/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVI/395/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVI/396/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVI/397/2017 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVI/398/2017 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVI/399/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2016 rok

Załącznik

Uchwała Nr XXXVI/400/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/401/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030

Uchwała Nr XXXVI/402/2017 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVII/403/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz limitu etatów nauczyciela bibliotekarza

Uchwała Nr XXXVII/404/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXVII/405/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jeleniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jeleniu

Uchwała Nr XXXVII/406/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Juchowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Juchowie

Uchwała Nr XXXVII/407/2017 w sprawie stwierdzenia włączenia dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Silnowie do ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Juchowie

Uchwała Nr XXXVII/408/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Silnowie

Uchwała Nr XXXVI/409/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łubowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łubowie

Uchwała Nr XXXVI/410/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Łubowie

Uchwała Nr XXXVI/411/2017 w sprawie stwierdzenia włączenia Publicznego Gimnazjum w Bornem Sulinowie do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXVI/412/2017 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXVI/413/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława”

Uchwała Nr XXXVI/414/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/415/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030

Uchwała Nr XXXVIII/416/2017 w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 – 2026

Załącznik

Uchwała Nr XXXVIII/417/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dotyczącego terenu działki o numerze ewidencyjnym 131/3 położonej w miejscowości Silnowo

Uchwała Nr XXXVIII/418/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVIII/419/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVIII/420/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVIII/421/2017 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVIII/422/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVIII/423/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 6 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVIII/425/2017 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXVIII/426/2017 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa

Uchwała Nr XXXVIII/427/2017 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXVIII/428/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXVIII/429/2017 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała Nr XXXVIII/430/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/431/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030

Uchwała Nr XXXVIII/432/2017 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014, poz. 1637 j.t. z późń. zm.)

Załącznik

Uchwała Nr XXXIX/433/2017 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XXXIX/434/2017 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIX/435/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XXXIX/436/2017 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki ewidencyjnej nr 102/1 położonej w miejscowości Jeleń

Uchwała Nr XXXIX/437/2017 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działek ewidencyjnych nr 2/13, 2/15, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/30, 2/31, 395, 396, 397, 398 położonych w obrębie Dąbrowica

Uchwała Nr XXXIX/438/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIX/439/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Uchwała Nr XXXIX/440/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Borne Sulinowo lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała Nr XXXIX/441/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIX/442/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XXXIX/443/2017 w sprawie przyjęcia zmian w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2020

Załącznik

Uchwała Nr XXXIX/444/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XL/445/2017 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa

Uchwała Nr XL/446/2017 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XL/447/2017 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała Nr XL/448/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Borne Sulinowo lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Uchwała Nr XL/449/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XLI/450/2017 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2018

Uchwała Nr XLI/451/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XLI/452/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/453/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2017

Uchwała Nr XLI/454/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XLI/455/2017 w sprawie przyjęcia  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2018

Uchwała Nr XLI/456/2017 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2018 r.

Uchwała Nr XLI/457/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2020

Załącznik - Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLI/458/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Uchwała Nr XLI/459/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2030

Uchwała Nr XLI/460/2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XLI/461/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2018

Uchwała Nr XLI/462/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030

Uchwała Nr XLII/463/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2018 rok

Uchwała Nr XLII/464/2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo dla terenów o symbolach 44Ua; 71Ut; 79Ut,MN; 88Ut,MN; 186MW,U; 210MW,U

Uchwała Nr XLII/465/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/466/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/467/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/468/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo 

Uchwała Nr XLII/469/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/470/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLII/471/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XLIII/472/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016-2026

Załącznik

Uchwała Nr XLIII/473/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne Sulinow

Załącznik

Uchwała Nr XLIV/474/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLV/475/2018 uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLV/476/2018 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLV/477/2018 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo na nieruchomości stanowiące własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku

Uchwała Nr XLV/478/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLV/479/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLV/480/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLV/481/2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLV/482/2018 w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLV/483/2018 w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLV/484/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLV/485/2018 sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XLV/486/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLV/487/2018 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2019

Uchwała Nr XLV/488/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XLV/489/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030

Uchwała Nr XLV/490/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVI/491/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XLVI/492/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLVI/493/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Załącznik

Uchwała Nr XLVI/494/2018 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej

Uchwała Nr XLVI/495/2018 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVI/496/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVI/497/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVI/498/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020

Załącznik

Uchwała Nr XLVI/499/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XLVI/500/2018  w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030

Uchwała Nr XLVI/501/2018 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej 

Uchwała Nr XLVII/502/2018 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVII/503/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik 

Uchwała Nr XLVII/504/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLVII/505/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLVII/506/2018 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XLVII/507/2018 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr XLVII/508/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XLVII/509/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XLVII/510/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok 

Uchwała Nr XLVIII/511/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2017 rok

Uchwała Nr XLVIII/512/2018 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok

Uchwała Nr XLVIII/513/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/514/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/515/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/516/2018 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Uchwała Nr XLVIII/517/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLVIII/518/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLVIII/519/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/520/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/521/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XLVIII/522/2018 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia porządku publicznego na czas XV Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XLVIII/523/2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2017 rok

Załącznik

Uchwała Nr XLVIII/524/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020

Uchwała Nr XLVIII/525/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Uchwała Nr XLVIII/526/2018  w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030

Uchwała Nr XLVIII/527/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr XLIX/528/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 miesiąca nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/529/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 miesiąca nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/530/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 miesięcy nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/531/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino

Załącznik

Uchwała Nr XLIX/532/2018 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr L/533/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr L/534/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr L/535/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr L/536/2018 w sprawie odwołania drugiego delegata do reprezentowania Gminy Borne Sulinowo w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr L/537/2018 w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2018r. nrBD.RET.070.117.2018.AB.

Uchwała Nr LI/538/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik graficzny

Uchwała Nr LI/539/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik graficzny

Uchwała Nr LI/540/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik graficzny

Uchwała Nr LI/541/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik graficzny

Uchwała Nr LI/542/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik graficzny

Uchwała Nr LI/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik graficzny

Uchwała Nr LI/544/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr LI/545/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury Gminy Borne Sulinowo działającej pod nazwą „Ośrodek Kultury w Bornem Sulinowie”

Uchwała Nr LI/546/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr LI/547/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Borne Sulinowo

Uchwała Nr LI/548/2018 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Bornego Sulinowa uprawnienia do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej

Uchwała Nr LI/549/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Uchwała Nr LI/550/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030

Uchwała Nr LI/551/2018 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr LII/552/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr LII/553/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik graficzny

Uchwała Nr LII/554/2018 w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

Uchwała Nr LII/555/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr LII/556/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LII/557/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Uchwał Nr LIII/558/2018 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Uchwał Nr LIII/559/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LIII/560/2018 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr LIII/561/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok