Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w 2015 roku

PODMIOT KONTROLUJĄCY ZAKRES KONTROLITREŚĆ DOKUMENTU Z KONTROLI
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Koszalinie

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia społecznego;

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń  oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

protokół kontroli
Archiwum Państwowe w KoszalinieSprawdzenie warunków przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne

protokół kontroli

zalecenia pokontrolne

Wojewoda ZachodniopomorskiSposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Miejskąwystąpienie pokontrolne
Wojewoda Zachodniopomorski

1. Sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, na podstawie przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego;

2. Ocena prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wydawania, odmowy wydania cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

wystąpienie pokontrolne
Wojewoda ZachodniopomorskiRealizacja w 2014 roku Porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w ramach zdań zleconych powierzonych gminomwystąpienie pokontrolne
Archiwum Państwowe w KoszalinieKontrola Archiwum Zakładowego

protokół kontroli

zalecenia pokontrolne

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

1. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi;

2. Sprawdzenie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

protokół kontroli
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Szczecinie
Kształtowanie cen usług za dostarczanie wody i ścieków na terenie powiatu szczecineckiegowystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie w zakresie