Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA

NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA


Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2082).


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:
•    sentencja wyroku sądu,
•    dokument stwierdzający tożsamość.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa - 11,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego
Al. Niepodległości 6
78-449 Borne Sulinowo
pok. nr 6
tel. 94 37 34 122

V. UWAGI:
W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych