Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Referendum ogólnokrajowe

zarządzone na dzień 6 września 2015 roku

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

wzór zawiadomienia

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

wzór zawiadomienia

wzór oświadczenia

Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

wzór zawiadomienia

wzór oświadczenia

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w związku z zarządzonym ogólnokrajowym referendum

Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie Gminy Borne Sulinowo zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

Uchwała Nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonym ogólnokrajowym referendum

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

Informacja o składach obwodowych komisji do spraw referendum i pełnionych w nich funkcjach

Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Łubowie

Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Łubowie

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje do spraw Referendum w Gminie Borne Sulinowo