Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W sporach przed sądami administracyjnymi osoba fizyczna lub prawna ma prawo do ubiegania się o prawo pomocy. Może obejmować ono całkowite lub częściowe zwolnienie z kosztów związanych ze skargą na organ administracji i ustanowieniem pełnomocnika.

Wniosek

Wniosek o udzielenie prawa pomocy strona uprawniona składa na formularzu urzędowym, w sądzie właściwym do rozpoznania danego sporu administracyjnoprawnego. Złożenie wniosku jest wolne od opłat. Wniosek składany przez osobę fizyczną zawiera dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawcy. Jeśli oświadczenie zawarte przez stronę we wniosku sąd uzna za niewystarczające, wówczas może wezwać stronę do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowego oświadczenia lub przedłożenia stosownych dokumentów. Strona, która ubiega się o ustanowienie radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego czy rzecznika patentowego, może go wskazać indywidualnie.

 

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.Dz.U.2012.270)

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz.U.2015.1257)

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY OSOBIE FIZYCZNEJ „PPF”

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O PRZYNAZANIE PRAWA POMOCY OSOBIE PRAWNEJ LUB JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ „PPPr”

2.1 MBPobierzPodgląd pliku