Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA

W 2016 ROKU

Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone”

Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i geodezji  w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2016 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzedzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie zmiany Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określania norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kłomino, obręb Kłomino, gmina Borne Sulinowo stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadanie jej regulaminu działania

Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie powołania Komisji do protokolarnego odbioru i przekazania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Komorze w sprawie przyłączenia do sołectwa Rakowo

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi sekcji służb socjalnych do wykonywania zadań kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2016 r.

Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie powołania Komisji do przejęcia i przekazania dokumentów oraz wszystkich składników wyposażenia ze stanowiska kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dąbrowica w sprawie  podziału miejscowości Dąbrowica na dwie samodzielne jednostki osadnicze bez dokonywania wyodrębnienia geodezyjnego z obrębu Dąbrowica i ustalenia urzędowej nazwy dla wydzielonej części  w brzmieniu „Śmiadowo Kolonia”

Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2016 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadanie jej regulaminu działania

Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo za I półrocze roku budżetowego

Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów informacji o przebiegu wykonania planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze roku budżetowego dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo za pierwsze półrocze roku budżetowego

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej - nie podlega publikacji

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej - nie podlega publikacji

Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej - nie podlega publikacji

Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej - nie podlega publikacji

Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Julii Bajczenko

Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie przedstawiania przez jednostki organizacyjne Gminy Borne Sulinowo zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 32/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka  w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 33/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2015 rok

Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie Komisji ds. rozpatrywania  wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury  fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i najem mienia stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo oraz na nabycie nieruchomości przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 40/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 42/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 43/2016 w sprawie zmiany Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określania norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów Gminy Borne Sulinowo dla celów inwentaryzacji składników majątku Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2016 roku

Zarządzenie Nr 46/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 47/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem mienia stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo oraz na nabycie nieruchomości przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2015, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 50/2016 o zmianie  Zarządzenia Nr 51/2015  Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 51/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2014, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 52/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 53/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 54/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 55/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 56/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia i wyceny  ruchomości przekazanych przez Ludowy Zespół Sportowy BRICOMARCHE Radacz w związku z zawieszeniem działalności

Zarządzenie Nr 57/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Zarządzenie Nr 58/2016 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 59/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 60/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 61/2016 w sprawie powołania Komisji do przejęcia i przekazania dokumentów oraz wszystkich składników wyposażenia ze stanowiska dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 62/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 63/2016 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ustanowienia Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 64/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 66/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Krzysztofa Olkowskiego

Zarządzenie Nr 67/2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 69/2016 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 70/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2016 roku

Zarządzenie Nr 71/2016 w sprawie określenia warunków udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Zarządzenie Nr 72/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Łubowo

Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego, pani Izabeli Małkińskiej – nauczyciela języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Silnowie

Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na dowozy uczniów do szkół  w okresie od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania lustracji i wydawania protokołów oględzin drzew lub krzewów

Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 81/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2016 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie przeprowadzenia szkolenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na przebudowę ulicy Leona Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 84/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2016 roku

Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Dariusza Mostowskiego

Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi, które będą prowadzić działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 90/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie"

Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2017 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2017-2034

Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 94/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Zimowe utrzymanie dróg  na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie 2016-2017

Zarządzenie Nr 95/2016 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 97/2016 w sprawie ustanowienia Regulaminu finansowania i prowadzenia gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe, urządzenia specjalne i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Załącznik nr 4 do regulaminu

Załącznik nr 5 do regulaminu

Załącznik nr 6 do regulaminu 

Załącznik nr 6a do regulaminu

Załącznik nr 7 do regulaminu

Załącznik nr 8 do regulaminu

Załącznik nr 9 do regulaminu

Załącznik nr 9a do regulaminu

Załącznik nr 10 do regulaminu

Załącznik nr 11 do regulaminu

Załącznik nr 12 do regulaminu

Załącznik nr 13 do regulaminu

Załącznik nr 14 do regulaminu - wzory dokumentów

wzór 1

wzór 2

wzór 3

Zarządzenie Nr 98/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 99/2016

Zarządzenie Nr 100/2016 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Borne Sulinowo i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 101/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 102/2016 o zmianie zarządzenia Nr 76/2007 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 103/2016 w sprawie naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 104/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 105/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 106/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z delegatami mieszkańców miejscowości Ciemino, Grabno, Łączno i tzw. Ciemino Małe w sprawie wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego MIREX Mirosław Kuźniecki ze Szczecinka dotyczącego ewentualnego zniesienia przez Radę Powiatu w Szczecinku zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Ciemino w gminie Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 107/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z delegatami mieszkańców miejscowości Piława, Silnowo (tzw. Silnowo Dolne), Dąbrowica, Krągi i Borne Sulinowo w sprawie pisma Pani Barbary Starzyńskiej zawierającego petycję dotyczącą wprowadzenia ewentualnego zakazu przez Radę Powiatu w Szczecinku używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Pile w gminie Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 108/2016

Zarządzenie Nr 109/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w naborze dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik

Zarządzenie Nr 110/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok

Zarządzenie Nr 111/2016 zmieniające Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 112/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 113/2016 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

wykaz do załącznika nr 4

Zarządzenie Nr 114/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 115/2016 w sprawie wprowadzenia zasad planowania szkoleń w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 116/2016 w sprawie określenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w  Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Załącznik do zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie