Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zgromadzenia

 

Zasady i tryb postępowania w sytuacjach związanych z organizacją zgromadzeń na terenie Gminy Borne Sulinowo

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach: (Dz. U. z 2015 r., poz. 1485)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.W przypadku organizacji zgromadzenia w trybie zwykłym (art. 7 ustawy), w zawiadomieniu należy podać informacje zgodnie z art. 10 ustawy.

2.W przypadku organizacji zgromadzenia w trybie uproszczonym (art. 21 ustawy), w zawiadomieniu należy podać informacje zgodnie z art. 22 ustawy.

3. W przypadku organizacji zgromadzenia spontanicznego obowiązują zasady wymienione w art. 27 i 28 ustawy.

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie lub w przypadkach szczególnych mają zastosowanie art. 11, art. 13, art. 14, art. 16 ustawy.

  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Promocji i Współpracy, pokój nr 4, tel. 094 37 34 141.

 

UWAGI:

W zależności od sposobu postępowania, należy zawiadomić organ gminy  zgodnie z art. 7, ust. 1, oraz art. 9 ustawy. Zawiadomienie należy kierować na adres: Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, ul. Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, fax-94-3437133, e-mail: sekretariat@bornesulinowo.pl; Tel.94-3734125 (zgłoszenia należy dokonać  nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowana datą zgromadzenia) lub do Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 91 4303342/696031168, fax. 91 4338522, e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.pl (zgłoszenia należy dokonać  nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowana datą zgromadzenia).
Na terenie Gminy nie funkcjonuje Gminne/Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Rada Miejska nie ustanowiła aktów prawa miejscowego, które to normowałoby sprawy wynikające z art. 5 ustawy. Zgłoszenia można dokonać pisemnie za pomocą faksu, ustnie do protokółu, środków komunikacji elektronicznej.