Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA

ROK 2017

Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2017 r.

Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „ zastrzeżone”

Zarządzenie Nr 5/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Borne Sulinowo i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2017 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Zarządzenie Nr 8/2017 uchylające Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny za wydruki i kopiowanie dokumentów oraz aktów prawnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2017 r.

Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 12/2017 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek za bezumowne korzystanie z lokali komunalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie przeprowadzenia szkolenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie powołania Komisji do przejęcia i przekazania dokumentów oraz wszystkich składników wyposażenia ze stanowiska kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej

Jawność wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej

Jawność wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej

Jawność wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej

Jawność wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej

Jawność wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej

Jawność wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej

Jawność wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej

Jawność wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z 2016 r. poz. 34, 352, 996)

Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 24/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 25/2017 o zmianie zarządzenia Nr 76/2007 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do wykonywania zadań kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej 400-metrowej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2016  rok

Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 34/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie  projektów uchwał wynikających z ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Ne 37/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 38/2017 w sprawie przygotowania Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie do udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym połączonym z realizacją  elementów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej "Zgrywanie systemu obronnego województwa zachodniopomorskiego  pk. Gniewosz-17"

Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Budowę siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława

Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmujacej: wykonanie budżetu gminy za 2016r., wykorzystanie środków z UE, kwot zobowiązań wymaganych, kwot dotacji z JST, wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji, ulg, odroczeń i umorzeń, wykaz i kwoty udzielonych pomocy publicznych

Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Śmiadowo

Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 46/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie wprowadzenia wzorów informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo za pierwsze półrocze roku budżetowego

Zarządzenie Nr 50/2017 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 51/2017 zmieniające Zarządzenie w sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie  w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 52/2017  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu pogłębienia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego: Pani Martyny Horodek – nauczyciela geografii, plastyki i techniki w Zespole Szkół ( szkoła  podstawowa i gimnazjum) w Łubowie

Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 62/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Borne Sulinowo i jej jednostkach organizacyjnych

Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 - 2026

Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji

Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 66/2017 uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Bornem Sulinowie  oraz jednostki organizacyjne i nadzorowane przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 68A/2017 w sprawie powołania Komisji do protokolarnego przejęcia budynku po byłym Gimnazjum w Silnowie

Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadanie jej regulaminu działania

Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 71/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 72/2017 w sprawie powołania Komisji do zadań z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi, które będą prowadzić działalność pożytku publicznego w 2018 r. 

Zarządzenie Nr 77/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie 2017-2018

Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2018 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030

Załącznik

Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie określania norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na dowozy uczniów do szkół  w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie powołania komisji do dokonania szczegółowego opisu stanu technicznego nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym usytuowanym na działce nr 87/154 położnej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo z dnia przejęcia

Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2017 rok

Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 87/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 89/2017

Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2018 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Śmiadowo

Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Modernizację hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie powołania komisji do dokonania szczegółowego opisu stanu technicznego nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym usytuowanym na działce nr 87/154 położonej w miejscowości Borne Sulinowo, obręb Borne 06, gmina Borne Sulinowo z dnia przejęcia

Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie