Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Rozgraniczenie nieruchomości

Podstawa prawna:

1/ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

2/ Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji Oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

3/ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

4/ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

5/ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

A. Etap I – postanowienie

1/ Wniosek o wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania

2/ Potwierdzenie wniesienia opłaty  w razie złożenia dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa,

B. Etap II – decyzja

1/ Wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

2/ Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,

3/ Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Opłaty:

1/ Opłata skarbowa za wydanie decyzji rozgraniczeniowej na podst. art. 1 ust. 1 
pkt. 1 ustawy o opłacie skarbowej – 10 zł,

2/ Zwrot kosztów postępowania administracyjnego na podst. art. 262 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i art. 152 ustawy Kodeks cywilny,

3/ Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletu dokumentów.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji tel. 094-37-34-153

 

Tryb odwoławczy:

Etap I - Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczaniu nieruchomości nie służy prawo wniesienia zażalenia.

Etap II - Strona niezadowolona z ustalenia granic może żądać przekazania sprawy do sądu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.

 

Uwagi:

1/ Podanie we wniosku nr telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.

2/ W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.