Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Ogłoszenie o rozpoczęciu z dniem 7 kwietnia 2017r. konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

62 KBPobierz

Formularz konsultacyjny

38 KBPobierz

Zmiana regulaminu - projekt

149 KBPobierz

Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty - projekt

136 KBPobierz

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości - projekt

140 KBPobierz

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez własciciela nieruchomości - projekt

416 KBPobierz

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

45 KBPobierz