Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone
w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w 2017 roku

PODMIOT KONTROLUJĄCYZAKRES KONTROLIDOKUMENT Z KONTROLI
Regionalna Izba Obrachunkowa w SzczecinieKontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Borne Sulinowo za lata 2013-2016 oraz wybranych zagadnień za okres sprzed 2013 r. i występujących w roku 2017

protokół kontroli:

część 1,

część 2,

część 3,

wystąpienie pokontrolne,

zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych,

zawiadomienie o wykonaniu wniosków lub przyczynach niewykonania wniosków pokontrolnych

uchwała RIO w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

zawiadomienie o wykonaniu wniosków lub przyczynach niewykonania wniosków pokontrolnych - część 2

Państwowa Straż Pożarna w SzczecinkuCzynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowieprotokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
Wojewoda ZachodniopomorskiRealizacja w 2016 r. oraz w I kwartale 2017 r. spraw z zakresu dowodów osobistych oraz zgodność ze stanem faktycznym sprawozdań z wykonania w 2016 r. czynności z zakresu spraw obywatelskichwystąpienie pokontrolne