Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

ROK 2018 

Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2018 r.

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 4/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 9/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 11/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 13/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „ zastrzeżone”

Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2018 r.

Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie: wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektorów Szkół w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Orderu Uśmiechu w Jeleniu w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Modernizację hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Ewy Adamczyk

Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 22/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2017  rok

Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Eksploatację sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 26/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Śmiadowo

Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agnieszki Bralskiej

Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu IID ul. Aleja Niepodległości 24 w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierwszych Osadników przy ulicy Zakątnej 10 w Łubowie

Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie ustalenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 32/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 roku

Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie wyznaczenia i określenia zadań dla Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2017, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji i wydawania protokołów oględzin drzew lub krzewów

Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie powołania formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Kingi Kuźmy

Zarządzenie Nr 42/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi w m. Radacz, gm. Borne Sulinowo"

Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie wprowadzenia wzorów informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo za pierwsze półrocze roku budżetowego

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. zarządzania kryzysowego, inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia wzorów informacji o przebiegu wykonania planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze roku budżetowego dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stan Cywilnego

Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2018 roku

Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny

Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym

Zarządzenie Nr 55/2018

Zarządzenie Nr 56/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia z tyt. zaległości czynszowych w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Borne Sulinowo osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej

Zarządzenie Nr 57/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie odpracowania na rzecz Gminy Borne Sulinowo odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych przez osoby będące w trudnej sytuacji życiowej

Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie Nr 61/2018 uchylające Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie: wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektorów Szkół w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 64/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: "Rozwój terenów zieleni w mieście Borne Sulinowo"

Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 67/2018 uchylające Zarządzenie Nr 78/2003 w sprawie procedury udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie ustanowienia "Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Borne Sulinowo"

Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 71/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej – toalety miejskiej, stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 roku

Zarządzenie Nr 75/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz likwidacji nadpłat w podatkach

Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi, które będą prowadzić działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025

Zarządzenie Nr 81/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2018 roku

Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Zimowe utrzymanie dróg  na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie 2018-2019

Zarządzenie Nr 83/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 84/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Dowozy uczniów do szkół  w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi