Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

ROK 2018 

Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2018 r.

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 4/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 9/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 11/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Zarządzenie Nr 13/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „ zastrzeżone”

Zarządzenie nr 15/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2018 r.

Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie: wyznaczenia nauczycieli zastępujących Dyrektorów Szkół w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Orderu Uśmiechu w Jeleniu w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Modernizację hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie