Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Udostępnianie danych jednostkowych (osobowo-adresowych) z rejestru mieszkańców Bornego Sulinowa

 

Podstawa prawna: art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016r. poz. 722 ze zmianami); § 1 pkt 1 i 4, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1450 ze zmianami); § 2 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 1388 ze zmianami); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL”.
2.Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (np. wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika, wezwanie do zapłaty).
3.Wykazanie interesu faktycznego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca).
4. Dowód dokonania opłaty.
5. Dowód osobisty (do wglądu).
6. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

II. OPŁATY:

1.        Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy 1 osoby) - 31 zł.

2.        Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu w  Biurze Obsługi Interesantów lub przelewem na numer rachunku bankowego Urząd Miejski w Bornem Sulinowie dla opłaty skarbowej PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.
2. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów, przesłać drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną (ePUAP - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej -
/umborne/SkrytkaESP). Wniosek złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 7
tel. 0-94-37- 34 135

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Wzór wniosku o udostępnienie danych


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych