Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania

 

Podstawa prawna: art. 31 w związku z art. 27 ust. 1 oraz art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r., poz. 657 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony i podpisany formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" lub "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
2. Załączniki:
• pisemne wyjaśnienie dotyczące przyczyn braku potwierdzenia pobytu osoby w lokalu.
3. Do wglądu:
• obywatel Polski - dowód osobisty lub paszport,
• cudzoziemiec – właściwy dokument zezwalający na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty są wymienione przy odpowiednich procedurach: zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały, zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika,
• w przypadku reprezentowania cudzoziemca, pełnomocnik przedkłada właściwy dokument zezwalający na pobyt cudzoziemca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. OPŁATY:

Brak.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 7
tel. 0-94-37- 34 135

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. UWAGI:

1.      „Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania” stosuje się w przypadku gdy wnioskodawca nie może uzyskać na formularzu "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" lub "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" potwierdzenia faktu zamieszkiwania dokonanego przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. W tej sytuacji zameldowanie następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu.


2. W przypadku pobytu czasowego należy podać czasokres zameldowania.

 

Wzór formularza zgłoszenia pobytu stałego

Wzór formularza zgłoszenia pobytu czasowego

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych