Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonane w formie dokumentu elektronicznego

 

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust. 5, art. 33, art. 34 ustawy dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852.)

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego. Formularz musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP (§5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego). Formularz winien być przesłany do organu gminy, w której ma nastąpić wymeldowanie.

http://epuap.gov.pl
adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE" lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

2. Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie urzędowe poświadczenie odbioru.

 

II. OPŁATY:

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

.

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych