Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

 

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 33, art. 34 ustawy dnia 24 września 2010 r . o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE" lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

2. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Organ dokonujący wymeldowania wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie
o wymeldowaniu. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.

 

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
2. Okazanie pełnomocnictwa do wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego nie podlega opłacie skarbowej.
3. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej czynności wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego – 17,00 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu w  Biurze Obsługi Interesantów lub przelewem na numer rachunku bankowego Urząd Miejski w Bornem Sulinowie dla opłaty skarbowej PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 7
tel. 0-94-37- 34 135

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

4.Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego - szczegółowe informacje znajdują się w procedurze  WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO DOKONANE W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO.

Formularz Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Formularz Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych