Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

 

Podstawa prawna: art. 40, art. 41, art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 t.j.),Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411), część II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony i podpisany formularz „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz uwagi pkt 3.
2. Do wglądu:


- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,


- w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:


• pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,


• dowód osobisty pełnomocnika lub paszport,


• odpowiednie dla cudzoziemca dokumenty wymienione w pkt 3 (oryginał lub poświadczona kopia dokumentu przez notariusza lub konsula).


3. Inne dokumenty:


a) cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:


- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie
o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,


b) członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt a, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:


- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,


c) cudzoziemiec (niewymieniony w pkt a i b) nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:


- wizę wraz z ważnym dokumentem podróży,

lub

- ważny dokument podróży oraz z jeden z wymienionych dokumentów:


• karta pobytu,
• dokument „zgoda na pobyt tolerowany”,
• decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały,
• decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy,
• decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
• decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,
• decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,
• decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
• decyzja o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt tolerowany,
lub
- ważny dokument podróży w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1990 ze zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
lub
- tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17,00 zł.
Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu w  Biurze Obsługi Interesantów lub przelewem na numer rachunku bankowego Urząd Miejski w Bornem Sulinowie dla opłaty skarbowej
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty.

 

III. TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 7
tel. 0-94-37- 34 135

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obowiązek meldunkowy powstaje w przypadku przebywania w tym miejscu ponad 3 miesiące.

2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

3. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Osoba dokonująca zameldowania, której przysługuje tytuł prawny do lokalu sama dokonuje potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. potwierdzenia, zameldowanie następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania
we wskazanym w formularzu lokalu.

4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

5. Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie
z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

6. W przypadku, gdy osoba posiada umowę cywilną-prawną zawartą z właścicielem lokalu na czas określony, może sama dokonać zameldowania na pobyt czasowy do dnia obowiązywania umowy, jednak data ta nie może przekroczyć okresu, o którym mowa w pkt 4.

 

Formularz Zgłoszenia pobytu czasowego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych