Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zameldowanie na pobyt czasowy

 

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4, art. 25 ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30 ust. 2, art. 32 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411), część II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM " (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz uwagi pkt 2.


2. Do wglądu:


• dowód osobisty lub paszport,

• tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,


W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

• pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

• dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - 17,00 zł.
Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu w  Biurze Obsługi Interesantów lub przelewem na numer rachunku bankowego Urząd Miejski w Bornem Sulinowie dla opłaty skarbowej
PBS O/W Bornem Sulinowie Nr: 66 8581 1056 0300 2004 2000 0001
Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty.

 

III. TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 7
tel. 0-94-37- 34 135

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VI. UWAGI:

1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Przez miejsce pobytu czasowego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.


2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Osoba dokonująca zameldowania, której przysługuje tytuł prawny do lokalu sama dokonuje potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. potwierdzenia, zameldowanie następuje w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania
we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura VII).

 

3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
w miejscu ich wspólnego pobytu.


4. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego
lub paszportu.

5. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) gruntu/działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, bądź zawiadomienie o zakończeniu budowy - wydane przez organ nadzoru budowlanego.

Formularz Zgłoszenia pobytu czasowego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych