Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje o rozpoczęciu, z dniem 05 marca 2018r., konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Przedmiot konsultacji
Projekty uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie:
1) Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo.
2) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji od 05 marca 2018 r. do 12 marca 2018 roku

Ogłoszenie

Formularz konsultacyjny

Uchwała w sprawie świadczenia usług i zakresu odbierania odpadów komunalnych

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji