Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 ROK

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim

Uchwała Nr XLV/482/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLV/483/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 17 sierpnia 2018 r.  w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany zmiany Zarządzenia Nr 71/2018 w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr L/535/2018 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie i pełnionych dyżurach

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Postanowienie Komisarz Wyborczego w Koszalinie I w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Miejska Komisja Wyborcza w Bornem Sulinowie informuje, że losowanie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych odbędzie się
w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie w dniu 1 października 2018 r. o godz. 15.00.

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Bornem Sulinowie

Grażyna Zitans

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Borne Sulinowo

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szczecinku z dnia 27.09.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Powiatu w Szczecinku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bornem Sulinowie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Bornego Sulinowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania o składach i pełnionych funkcjach

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania o składach i pełnionych funkcjach

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisji wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w gminie Borne Sulinowo

Informacja o dowozie wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania, tj. 21.10.2018 r.

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Bornego Sulinowa

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie