Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

PETYCJE

2023 rok

1. Petycja w sprawie montażu oświetlenia przy ul. Orła Białego 18d, 18e
w Bornem Sulinowie

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2022 rok

1. Petycja w sprawie założenia progu zwalniającego na ul. Wrzosowej w Bornem Sulinowie

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2. Petycja w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej

treść petycji

sposób załatwienia petycji

3. Petycja w sprawie zagospodarowania brzegu jeziora Pile

treść petycj

sposób załatwienia petycji

4. Petycja w sprawie umieszczenia na oficjalnej stronie www Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie lub w Biuletynie Informacji Publicznej infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) oraz o udostępnienie spisu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rocznych ilości zbieranych w PSZOK odpadów EPS, informacji dot. dalszego zagospodarowania zebranych odpadów, opisu zadań jakie gmina wdrożyła w ciągu ostatnich 5 lat w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji

treść petycji

sposób załatwienia petycji

sposób załatwienia petycji

5. Petycja w sprawie dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy na terenie Gminy Borne Sulinowo

treść petycji

sposób załatwienia petycji

6. Petycja dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego w sprawie stopniowego nakładania na samorządy obowiązku tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych (wyszukiwania, przeglądania i pobierania)

treść petycji

sposób załatwienia petycji

7. Petycja do Rady Miasta w sprawie uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia pierwszej-Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r.

treść petycji

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2021 rok

1. Petycja dotycząca przygotowania komunikatu w zakresie suplementacji witaminy D3 oraz pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają lub nie są w stanie kupić sobie suplementów

treść petycji

wniosek o wycofanie petycji

2. Petycja dotycząca wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego

treść petycji

sposób załatwienia petycji

3. Petycja dotycząca wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej

treść petycji

sposób załatwienia petycji

4. Petycja dot. przystąpienia do konkursu "Podwórko NIVEA"

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2020 rok

1. Petycja dotycząca braku imprezy sylwestrowej przed Ratuszem

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2. Petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

treść petycji

sposób załatwienia petycji

3. Petycja dotycząca pomocy dla seniorów, naprawy dróg, budżetu obywatelskiego, segregacji odpadów i paliwo do kotłowni miejskiej.

treść petycji

sposób załatwienia petycji

4. Petycja dotycząca zakupywanych płynów do dezynfekcji rąk

treść petycji

sposób załatwienia petycji

5. Petycja dotycząca masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

treść petycji

sposób załatwienia petycji

6. Petycja dotycząca działań wykluczających społecznie mieszkańców Miasta i Gminy Borne Sulinowo

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2019 ROK

1. Petycja w sprawie problemów rodziców dzieci niepełnosprawnych

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2. Petycja dotycząca uczestnictwa w przekazywaniu, lokalnym przedsiębiorcom, bezpłatnych informacji przydatnych do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

treść petycji

sposób załatwienia petycji

3. Petycja dotycząca parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy

treść petycji

sposób załatwienia petycji

4. Petycja dotycząca komórkowych usług telekomunikacyjnych

treść petycji

sposób załatwienia petycji

5. Petycja dotycząca udogodnień dla osób starszych

treść petycji str. 1 , str. 2

sposób załatwienia petycji

6. Petycja dotycząca poprawy bezpieczeństwa na ul. Lipowej

treść petycji

sposób załatwienia petycji

7. Petycja dotycząca dojazdów na cmentarz w pierwszych dniach listopada oraz segregacji odpadów na cmentarzu i budowy kolumbarium.

treść petycji

sposób załatwienia petycji

8. Petycja dotycząca organizacji dalekobieżnej komunikacji zbiorowej 

treść petycji

sposób załatwienia petycji

2018 ROK

1. Petycja w sprawie wykreślenia z kosztów pozycji dot. usunięcia, wywiezienia, utylizacji nawierzchni drogowych lub placów wykonanych z płyt betonowych

treść petycji str. 1 , str. 2

sposób załatwienia petycji 

2. Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia budowy instalacji systemów fotowoltaicznych

treść petycji

sposób załatwienia petycji

3. Petycja w sprawie podjęcia próby wdrożenia w Gminie Borne Sulinowo Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

treść petycji

sposób załatwienia petycji

4. Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień

treść petycji

sposób załatwienia petycji