Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

KADENCJA 2018-2023

Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2019

Uchwała Nr III/16/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+

Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/20/2018 o zmianie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr III/35/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr III/36/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2018

Uchwała Nr III/37/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Uchwała Nr III/38/2018 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2019

Uchwała Nr III/39/2018 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2019 r.

Uchwała Nr III/40/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/41/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr III/42/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Uchwała Nr III/43/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2018 rok

Uchwała Nr III/44/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2018-2030

Uchwała Nr III/45/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr III/46/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019

Uchwała Nr III/47/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Uchwała Nr IV/48/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2019 rok

Uchwała Nr IV/49/2019 w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich, na których ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej

Uchwała Nr IV/50/2019 uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/51/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/52/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IV/53/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IV/54/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IV/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IV/56/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IV/57/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IV/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiące własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IV/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IV/60/2019 w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr IV/61/2019 w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr IV/62/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/63/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr IV/64/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Uchwała Nr V/65/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019

Uchwała Nr V/66/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława”

Uchwała Nr V/67/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr V/68/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Uchwała Nr VI/69/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr VI/70/2019 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wniesioną przez Prokuratora Rejonowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Uchwała Nr VI/71/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/72/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/73/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do roku nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr VI/74/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Uchwała Nr VI/75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr VI/76/2019 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026

Załącznik

Uchwała Nr VI/77/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VI/78/2019 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr VI/79/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/80/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Borne Sulinowo na rok 2020

Uchwała Nr VI/81/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr VI/82/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Uchwała Nr VII/83/2019 w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr VII/84/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VII/85/2019 w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego, na którym dokonany ma być wybór rady sołeckiej

Uchwała Nr VII/86/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VII/87/2019 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr VII/88/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020

Załącznik

Uchwała Nr VII/89/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr VII/90/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Uchwała Nr VIII/91/2019 w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika socjalnego

Uchwała Nr VIII/92/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr VIII/93/2019 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego na wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Łubowo

Uchwała Nr VIII/94/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/95/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/96/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/97/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/98/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr VIII/99/2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku

Uchwała Nr VIII/100/2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Borne Sulinowo w 2019 roku

Uchwała Nr VIII/101/2019 w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy

Uchwała Nr VIII/102/2019 w sprawie ustalenia dopłat do cen wody oraz odprowadzonych ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr VIII/103/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr VIII/104/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr VIII/105/2019 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne Sulinowo

Załącznik 

Uchwała Nr VIII/106/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/107/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr IX/108/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Bornego Sulinowa

Uchwała Nr IX/109/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za  2018 rok

Uchwała Nr IX/110/2019 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok

Uchwała Nr IX/111/2019 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/112/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała Nr IX/113/2019 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze części Miasta Borne Sulinowo w celu zapewnienia porządku publicznego na czas XVI Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr IX/114/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IX/115/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IX/116/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IX/117/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr IX/118/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IX/119/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo 

Załącznik

Uchwała Nr IX/120/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IX/121/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr IX/122/2019 w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej

Uchwała Nr IX/123/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Borne Sulinowo porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia wykonania zadania publicznego w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

Uchwała Nr IX/124/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IX/125/2019 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo za 2018 rok

Załącznik

Uchwała Nr IX/126/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr IX/127/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Uchwała Nr IX/128/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie oraz pracownika socjalnego

Uchwała Nr IX/129/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr X/130/2019 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr X/131/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr X/132/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr X/133/2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr XI/134/2019 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie wniesioną przez J. Z. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Uchwała Nr XII/135/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

Załącznik

Uchwała Nr XII/136/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XII/137/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XII/138/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XII/139/2019 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania Statutu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XII/140/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr XII/141/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr XII/142/2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 4/14 położonej w obrębie Kiełpino

Uchwała Nr XII/143/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr XII/144/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr XII/145/2019 w sprawie ustanowienia jednorazowego świadczenia dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach „OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka

Uchwała Nr XII/146/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XII/147/2019 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/537/10 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XII/148/2019 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XII/149/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr XII/150/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Uchwała Nr XII/151/2019 o zmianie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borne Sulinowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XII/152/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr XII/153/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XII/154/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XII/155/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIII/156/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego

Uchwała Nr XIII/157/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/158/2019 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/159/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/160/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/161/2019 o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIII/162/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/163/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/164/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019

Uchwała Nr XIII/165/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr XIV/166/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2019

Uchwała Nr XV/167/2019 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Uchwała Nr XV/168/2019 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XV/169/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XV/170/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XV/171/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XV/172/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr XV/173/2019 w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała Nr XV/174/2019 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy

Uchwała Nr XV/175/2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

Uchwała Nr XV/176/2019 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XV/177/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr XVI/178/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bornego Sulinowa do ustanowienia formy zabezpieczenia kredytów i pożyczek w roku 2020

Uchwała Nr XVI/179/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XVI/180/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/181/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/182/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/183/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/184/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/185/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/186/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/187/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/188/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 8 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/189/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/190/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/191/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/192/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVI/193/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność oraz współwłasność Gminy Borne Sulinowo

Załączniki

Uchwała Nr XVI/194/2019 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVI/195/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2019

Uchwała Nr XVI/196/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr XVI/197/2019 w sprawie przyjęcia  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2020

Uchwała Nr XVI/198/2019 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/199/2019 w sprawie zasad udzielania przez Gminę Borne Sulinowo dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr XVI/200/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVI/201/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/202/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Uchwała Nr XVI/203/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2020

Uchwała Nr XVI/204/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr XVI/205/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/206/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVI/207/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVI/208/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Borne Sulinowo jest organem prowadzącym

Uchwała Nr XVI/209/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2020

Uchwała Nr XVI/210/2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030 

Uchwała Nr XVII/211/2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na 2020 rok

Uchwała Nr XVII/212/2020 w sprawie ustalenia terminów zebrań, na których dokonany ma być wybór rad osiedli

Uchwała Nr XVII/213/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVII/214/2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XVII/215/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020

Uchwała Nr XVII/216/2020 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres do 6 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVII/217/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 2 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVII/218/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVII/219/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiących własność oraz współwłasność gminy Borne Sulinowo

Załączniki

Uchwała Nr XVII/220/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVII/221/2020 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XVIII/222/2020 w sprawie ustalenia terminu zebrania, na którym ma być dokonany wybór rady osiedla

Uchwała Nr XVIII/223/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XVIII/224/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVIII/225/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XVIII/226/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVIII/227/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/228/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Uchwała Nr XIX/229/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/230/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/231/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/232/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/233/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/234/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/235/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/236/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/237/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/238/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/239/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/240/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/241/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/242/2020 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo

Załącznik

Uchwała Nr XIX/243/2020 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2029”

Uchwała Nr XIX/244/2020 w sprawie przystąpienia Gminy Borne Sulinowo do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945

Uchwała Nr XIX/245/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIX/246/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Borne Sulinowo

Uchwała Nr XIX/247/2020 w sprawie przejęcia od Powiatu Szczecineckiego zadań publicznych o charakterze ponadgminnym

Uchwała Nr XIX/248/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/249/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030

Uchwała Nr XIX/250/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19