Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa 

2019 rok

Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo 

Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2019 r.

Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Liszkowo

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Radacz

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2019 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie wprowadzenia rejestru kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Borne Sulinowo w 2019 roku

Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z realizacji dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „ zastrzeżone”

Zarządzenie Nr 14/2019 w  sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Borne Sulinowo - w Bornem Sulinowie, Łubowie i Juchowie w dniu 19 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w okręgu wyborczym nr 8

Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Piława

Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2019”

Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 roku

Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2019 r.

Zarządzenie Nr 23/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  dla Pana Mirosława Pokarowskiego

Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie powołania Komisji do zadań z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora oraz udzielenia pełnomocnictw pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniu

Zarządzenie Nr 32/2019 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r.

Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2018  rok

Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Moniki Orzeł

Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 41/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku

Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej opiniującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym

Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dopłat do czesnego w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz jednostkach OSP Gminy Borne Sulinowo w dniu 28 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu

Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie

Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Juchowie

Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2018, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 57/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 28 maja 2019 r. w sprawiepodania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2018, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od JST i udzielonych innym JST, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie, ul. Bolesława Chrobrego 25, 78-449 Borne Sulinowo oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Juchowie, Juchowo 27, 78-446 Silnowo oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu, Jeleń 2, 78-446 Silnowo oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D w   Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 24, 78-449 Borne Sulinowo oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie, ul. Zakątna 10, 78-445 Łubowo oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie powołania Komisji do szacowania strat w pasiekach spowodowanych zatruciem pszczół na terenie Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na przebudowę drogi w miejscowości Piława, gmina Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie wprowadzenia wzorów informacji o przebiegu wykonania planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze roku budżetowego dla jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie wprowadzenia wzorów informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo za pierwsze półrocze roku budżetowego

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 71/2019  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Załącznik

Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo-księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie oraz ustalenia procedury przekazywania

Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu  sołeckiego

Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz jednostkach OSP Gminy Borne Sulinowo w dniu  01 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 

Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2019 rok

Zarządzenie Nr 80/2019 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu

Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Juchowie

Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 85/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie

Zarządzenie Nr 86/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego, w tym instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r.

Zarządzenie Nr 87/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia całkowitego zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Śmiadowo

Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Andrzeja Łesyka

Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości stawek za udostępnienie, zajecie nieruchomości stanowiących własność Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok 

Zarządzenie Nr 92/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo 

Zarządzenie Nr 93/2019 uchylające Zarządzenie Nr 106/2011 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego Volkswagen

Zarządzenie Nr 94/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2028

Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Jeleniu w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Juchowie przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 101/2019 w sprawie ustalenia wytycznych do projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok

Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 103/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego zasad finansowania działań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Krągi

Zarządzenie Nr 105/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 106/2019 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 108/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i nadanie jej regulaminu działania

Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących własnością Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 109a/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej w m. Silnowo nr 261

Zarządzenie Nr 110/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem mienia stanowiącego własność Gminy Borne Sulinowo oraz na nabycie nieruchomości przez Gminę  Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku

Zarządzenie Nr 112/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 113/2019 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Krągi

Zarządzenie Nr 114/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo w sezonie zimowym 2019-2020

Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 116/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Borne Sulinowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi, które będą prowadzić działalność pożytku publicznego w 2020 r.

Zarządzenie Nr 118/2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Borne Sulinowo na rok 2020 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2030

Zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „Pełnienie Funkcji Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  w Bornem Sulinowie w roku 2020”

Zarządzenie Nr 120/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Marioli Unik

Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie wyboru sołtysa w Sołectwie Śmiadowo

Zarządzenie Nr 122/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 123/2019 zmieniające zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Bornego Sulinowa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 124/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Borne Sulinowo i podległych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym

Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Świadczenie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w roku 2020"

Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Dowozy uczniów do szkół  w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 128/2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania

Zarządzenie Nr 129/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: Likwidacja barier transportowych w Szkole Podstawowej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 130/2019 w sprawie poręczenia przez Gminę Borne Sulinowo kredytu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 131/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2019 rok

Zarządzenie Nr 132/2019 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 133/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata 2019-2030

Zarządzenie Nr 134/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 135/2019 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim i w Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 136/2019 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3