Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Informacja na temat nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego


Od 2 stycznia 2020 r. na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, działających na terenie powiatu szczecineckiego tj.


•    w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;
•    w Urzędzie Miasta i Gminy Biały Bór przy ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór;
•    w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo;
•    w Urzędzie Gminy w Grzmiącej przy ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca;
•    w Ośrodku Kultury i Turystyki w Barwicach przy ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice


będzie można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl


Nieodpłatna pomoc  prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020 r.


Kto może skorzystać.

Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.


Forma zapisu:


Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 94 372 92 25 oraz mailowo pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
•    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
•    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu
•    sądowoadministracyjnym, lub
•    nieodpłatną mediację, lub
•    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub
•    rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Osoba uprawniona zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:
•    pocztą elektroniczną na  adres: pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl lub
•    telefonicznie pod numer: 94 372 92 25.
 Formularz zgłoszenia 


HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA OBSZARZE POWIATU SZCZECINECKIEGO W ROKU 2020

 

LISTA JEDNOSTEK UDZIELAJĄCYCH NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 

 

Karta Informacyjna - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Karta informacyjna - NIEODPŁATNA MEDIACJA

Karta informacyjna - PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM