Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

PRZEPROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BORNEM SULINOWIE

W 2019 ROKU

PODMIOT KONTROLUJĄCY

ZAKRES KONTROLI

DOKUMENT Z KONTROLI

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Gospodarowanie środkami publicznymi. Okres objęty audytem: 2016 r.

Sprawozdanie z audytu

Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wydanie opinii dla nowoutworzonego stanowiska pracy dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych Protokół kontroli