Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

ROK 2020

 

Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2020 r.

Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2020 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Załącznik

Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Borne Sulinowo w 2020 roku.

Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „ zastrzeżone”

Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz procedur i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Borne Sulinowo 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4


Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie przyznawania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stan Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: "Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą"

Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2019 roku

Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2020 r.

Zarządzenie Nr 13/2020 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2020 rok

Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Borne Sulinowo na lata 2020-2029

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 17/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych Funduszem Sołeckim

Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Załącznik

Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy