Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 rok

WYBORY PREZYDENTA RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

- SERWIS INFORMACYJNY

Postanowienie MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

Kalendarz wyborczy

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_informacje/uploaded_files/1591305977_1-38-20-informacja-o-uprawnieniach-przyslugujacych-wyborcom-niepelnosprawnym.pdf

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie kandydata do obwodowej komisji wyborczej-wzór

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA DLA WYBORCÓW:

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
W związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Burmistrz Bornego Sulinowa informuje, że wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, Referat Spraw Obywatelskich ul. Aleja Niepodległości 6, pokój 7, do dnia 26 czerwca 2020 r.(od poniedziałku do środy w godz. 9.00 – 14.00, czwartek w godz. 9.00 do 17.00  i piątek w godz. 9.00 do 12.00).
Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Upoważnienie powinno zawierać: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 UWAGA!
W dniu 26 czerwca 2020 r.zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane  do godz. 11.00
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania po złożeniu wniosku nie później niż do dnia 10 lipca 2020r.
 

GŁOSOWANIE W MIEJSCU POBYTU CZASOWEGO
Wyborca przebywający czasowo w Gminie Borne Sulinowo w dniu wyborów może głosować jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.
 Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie Referat  Spraw Obywatelskich przy ul. Aleja Niepodległości  6, pokój 7 w godzinach (od poniedziałku do środy w godz. 9.00 – 14.00, czwartek w godz. 9.00. do 17.00 i piątek w godz. 9.00 – 12.00).
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.


DOPISYWANIE WYBORCÓW DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

Z wnioskiem o wpisanie do stałego rejestru wyborców mogą wystąpić:
•    wyborcy stale zamieszkali w Bornem Sulinowie bez zameldowania na pobyt stały,
•    wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w Bornem Sulinowie,
•    wyborcy stale zamieszkali w Bornem Sulinowie pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w Bornem Sulinowie.
 Wymagane wnioski i dokumenty:
•    wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
•    kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
•    pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania w Bornem Sulinowie,
 Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz Bornego Sulinowa jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Bornem Sulinowie pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem:
•    tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania),
•    oświadczenie właściciela, najemcy mieszkania, lub innych osób wspólnie zamieszkujących potwierdzające pobyt w lokalu,
•    inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku w Szczecinku mieście powiatowym, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Bornem Sulinowie (tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania).


SPIS WYBORCÓW I UDOSTĘPNIENIE SPISU
 Spis wyborców jest to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo wybierania.
Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.
 

Udostępnienie spisu wyborców
Pomiędzy 16 a 26 czerwca 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie Referat Spraw Obywatelskich, przy ul. Aleja Niepodległości 6 w godzinach pracy od poniedziałku do środy od 9.00 do 14.00 w czwartek w godz. 9.00 do 17.00  i piątek od 9.00 do 12.00, czy został w spisie uwzględniony.
 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Nr 197/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Borne Sulinowo

 

Postanowienie Nr 198/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami

 

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

Prezentacja szkoleniowa dla obwodowych komisji wyborczych z zakresu (jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, dla okw wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej):

przepisów wyborczych

wypełniania protokołu

 

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisji wyborcze w lokalach wyborczych w dniu głosowania

 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

 


PONOWNE GŁOSOWANIE W DNIU

12 LIPCA 2020 R.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Postanowienie Nr 359/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Borne Sulinowo

Postanowienie Nr 379/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Borne Sulinowo

 

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisji wyborcze w lokalach wyborczych w dniu głosowania

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Borne Sulinowo


WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 943734139 oraz zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej skan zgłoszenia można wysłać na adres e-mail: organizacja@bornesulinowo.pl a oryginał zgłoszenia przekazać do Urzędu za pośrednictwem poczty. Informuje się, że w dniu przyjęcia zgłoszenia nie będą wydawane potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Mogą one zostać przesłane w dniu następnym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

                                                                Burmistrz Bornego Sulinowa

Postanowienie Nr 48/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego obwodu głosowania w Gminie Borne Sulinowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Nr 49/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału Gminy Borne Sulinowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE I z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w gminie Borne Sulinowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Nr 86/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Borne Sulinowo