Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dotyczących projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

825 KBPobierz

Ogłoszenie

69 KBPobierz

Formularz konsultacyjny

22 KBPobierz

Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat

364 KBPobierz

Zarządzenie

63 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

234 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

443 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat

195 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

209 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

669 KBPobierz