Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA

2021 ROK

Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Borne Sulinowo w 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie odwołania przetargu

Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Borne Sulinowo w 2021 roku

Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w roku 2021 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2021

Zarządzenie Nr 8/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2020 roku

Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie wprowadzenia wzorów sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Borne Sulinowo

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenie Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok

Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Borne Sulinowo w 2021 r.

Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie powołania Zespołu „Wspólnej reprezentacji osób zatrudnionych” ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Borne Sulinowo

Zarządzenie Nr 15/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2021 rok

Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego działań mających na celu zmniejszenie i zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borne Sulinowo na 2021 roku

Zarządzenie Nr 17/2021 zmieniające Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie