Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowe...

Urząd Statystyczny w Szczecinie informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 18 września 2008 r. Nr 168 pod pozycją 1041 została opublikowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r.
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 3 października 2008 r.
    Zakres informacji na wniosku RG-1 stanowiącym załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia został poszerzony o adres e-mail i adres strony internetowej podmiotu. Proponujemy, aby stare druki formularzy będące w posiadaniu Urzędu zostały wykorzystane również po dacie wejścia
w życie rozporządzenia. W związku z tym zwracamy się - za Państwa pośrednictwem – z uprzejmą prośbą do przedsiębiorców, aby na  starych wnioskach RG-1 dodatkowo podawali adres e-mail i adres strony internetowej (o ile podmiot taki posiada).
    Ponadto informujemy, że w związku ze zmianą oprogramowania systemu krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wdrożeniem zmian do systemu eREGON
w dniach 01-03 października 2008 r. niemożliwa będzie rejestracja wniosków RG-1 i RG-2 i emisja zaświadczeń o numerze identyfikacyjnym REGON. Uprzejmie proszę o poinformowanie o tym fakcie przedsiębiorców zgłaszających się do Państwa Urzędu.

Z-CA DYREKTORA
Urzędu Statystycznego
Renata Wronkowska