Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Burmistrz

BurmistrzFunkcję Burmistrza sprawuje Dorota Chrzanowska.

Tel: 0-94-37-34-125 sekretariat

 

e-mail: burmistrz@bornesulinowo.pl

Burmistrz jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez wydawanie: okólników, zarządzeń, decyzji oraz poleceń służbowych. Kieruje Urzędem przy pomocy sekretarza, skarbnika i kierowników komórek organizacyjnych.

 

Do zdań Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 2. składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności gminpodejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
 3. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
 4. podejmowanie innych rozstrzygnięć leżących w jego kompetencji;
 5. upoważnienie zastępcy lub pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu burmistrza decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;ogłaszanie uchwały budżetowej oraz sprawozdania z jej wykonania;
 6. przedkładanie wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń burmistrza;
 7. powierzenie zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy prowadzenia określonych spraw gminy;
 8. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy i kierownika USC;
 9. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu;
 10. wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego;
 11. rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych;
 12. zawieszanie w pełnieniu obowiązków pracowniczych zgodnie z przepisami ustawy;
 13. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu zadań oraz czynności kancelaryjnych;
 14. kierowanie ochroną informacji niejawnych oraz wykonywanie zadań administratora danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
 15. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących Urzędu;
 16. określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej;
 17. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie;
 18. gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy;
 19. kreowanie polityki kadrowej w Urzędzie, w tym każdorazowe określanie ilości tworzonych referatów i samodzielnych stanowisk w oparciu o posiadane środki finansowe;
 20. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;
 21. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
 22. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy: placówek oświatowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Opieki Zdrowotnej;
 23. organizowanie współpracy Gminy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organami państwowymi i organizacjami pozarządowymi;
 24. współpraca z Radami Sołeckimi i Radami Osiedlowymi;
 25. sprawowanie bieżącego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi lub komunalnymi Gminy w zakresie nie przekazanym do kompetencji innym komórkom organizacyjnym;
 26. organizowanie bieżącego rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych gminy;
 27. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi;
 28. wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa;
 29. uczestniczenie w sporządzaniu testamentu alograficznego;
 30. reagowanie na przekazywaną w środkach masowego przekazu krytykę organów Gminy oraz Urzędu, zamieszczanie w tej mierze – zgodnie z przewidzianą prawem procedurą – stosownych wyjaśnień, komentarzy i sprostowań.