Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Zastęca Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Funkcję Zastępcy Burmistrza pełni Bogdan Korpal

Tel. 0-94 37-34-125 sekretariat

e-mail: inwestycje@bornesulinowo.pl

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

1)      organizowanie bieżącego rozwiązywania problemów inwestycyjnych gminy;

2)      nadzorowanie i kontrolowanie działalności kierowników referatów bezpośrednio podporządkowanych oraz kierowników jednostek organizacyjnych w gminie w sprawach związanych z realizacją przez referaty i jednostki organizacyjne zadań gminy;

3)      wykonywanie zadań burmistrza na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw;

4)      opracowywanie wniosków do projektów, planów inwestycyjnych gminy oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych planów;

5)      uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej zgodnie
z dyspozycjami burmistrza;

6)      udzielanie wyjaśnień oraz informacji w sprawach powierzonych przez burmistrza;

7)      występowanie przed urzędami, instytucjami, osobami prawnymi w celu składania wniosków
i oświadczeń oraz dokonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji powierzonych spraw;

8)      zapewnianie zgodności załatwianych spraw z przepisami prawa;

9)      organizowanie i sprawowanie nadzoru nad inwestycjami Gminy i nad jednostkami organizacyjnymi Gminy;

10)   uczestniczenie we wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania w Urzędzie;

11)   nadzór nad działalnością spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych;

12)   współpraca z Radami Sołeckimi i Radami Osiedlowymi;

13)   pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Burmistrza.

Zastępca Burmistrza wypełnia obowiązki Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych powodów.