Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Sekretarz

Sekretarz GminyFunkcję Sekretarza sprawuje .

Tel: 0-94-37-34-126

e-mail: sekretarz@bornesulinowo.pl


Sekretarz Gminy jest powołany przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza. Sekretarz gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu, w tym zakresie nadzoruje działalność referatów. Sekretarz wypełnie obowiązki Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemozności pełnienia przez niego obowiązków z innych powodów.

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

  

1)      nadzorowanie i koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych Urzędu;

2)      zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu;

3)      nadzór nad działalnością urzędu z uwzględnieniem zgodności z prawem, zasadami obiegu dokumentów;

4)      przygotowywanie projektu statutu gminy oraz zmian w statucie;

5)      nadzór nad opracowaniem projektów aktów wewnętrznych, regulujących zasady działania Urzędu
i jego komórek organizacyjnych oraz projektów zarządzeń burmistrza;

6)      organizacja i wytyczanie kierunków działania podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu;

7)      nadzór nad przestrzeganiem Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie;

8)      nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków przez komórki organizacyjne urzędu
oraz opracowywanie w tej mierze zbiorczych analiz;

9)      nadzorowanie terminowości załatwiania spraw w Urzędzie, w tym: pilnowanie terminowości przygotowania projektów uchwał oraz materiałów na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej, wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu burmistrza w ramach odrębnego upoważnienia;

10)   realizacja polityki kadrowej Urzędu poprzez odpowiedni dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników;

11)   przygotowywanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla kierowników referatów
oraz zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników im podległych oraz samodzielnych stanowisk pracy;

12)   zapewnienie należytej obsługi interesantów;

13)   inspirowanie usprawnień i wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie;

14)   nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie instrukcji kancelaryjnej;

15)   dekretowanie korespondencji;

16)   prowadzenie kontroli wewnętrznej, dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie;

17)   organizowanie współdziałania Urzędu z sołectwami, osiedlami, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz sąsiednimi gminami;

18)   koordynowanie prac związanych z wyborami w gminie i konsultacji z mieszkańcami gminy;

19)   zapewnienie warunków organizacyjnych organom gminy;

20)   nadzór nad ochroną danych osobowych, nadzorowanie w Urzędzie ochrony informacji niejawnych, oraz zapewnienie dostępu do informacji publicznej;

21)   nadzór nad obsługą materiałowo-techniczną;

22)   prowadzenie spraw gminy powierzonych przez burmistrza;

23)   uczestnictwo w obradach Rady Miejskiej;

24)   prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego publiczne
i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja;

25)   inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacja publicznych przedszkoli, szkół, gimnazjów;

26)   prowadzenie spraw związanych z ewidencją niepublicznych i publicznych przedszkoli
oraz placówek oświatowych;

27)   prowadzenie ewidencji szkół prowadzonych przez gminę;

28)   sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości oświatowej;

29)   przygotowywanie projektów sieci publicznych szkół ;

30)   współpraca z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty, organami państwowymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie spraw związanych
z edukacją w Gminie;

31)   zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu;

32)   nadzór nad działalnością Urzędu z uwzględnieniem zgodności z prawem, zasadami obiegu dokumentów i dbałości o właściwą obsługę interesantów;

33)   organizowanie i planowanie pracy Urzędu oraz koordynowanie działań podejmowanych
przez poszczególne komórki organizacyjne;

34)   uczestniczenie w sporządzaniu testamentu alograficznego.