Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Skarbnik

Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika sprawuje Lidia Ławrukajtis.

Tel: 0-94-37-34-152

e-mail: skarbnik@bornesulinowo.pl

Do zadań Skarbnika Gminy  należy w szczególności:

1)     nadzór nad sporządzaniem projektu rocznego budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych

oraz przedkładanie go do uchwalenia w obowiązującym trybie;

2)     opracowywanie projektów zmian w budżecie;

3)     opracowywanie planów finansowych gminy i harmonogramów realizacji dochodów  i wydatków

na podstawie danych z jednostek organizacyjnych gminy;

 

4)     bieżące realizowanie budżetu gminy oraz informowanie burmistrza, organów gminy o przebiegu tej realizacji, w okresach ustalonych przez przepisy prawa i Radę Miejską;

5)     współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie środków finansowych przekazywanych na realizację zadań zleconych oraz powierzonych gminie;

6)     przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów gminy w sprawach finansowych;

7)     opracowywanie planów finansowo-ekonomicznych Urzędu oraz planów poszczególnych obszarów jego działania ze względu na skutki i możliwości finansowe;

8)     opracowywanie, opiniowanie projektów decyzji, zarządzeń i uchwał, które mogą spowodować powstanie skutków finansowych;

9)     kontrola dyscypliny wydatków w Urzędzie;

10) organizacja i wytyczanie kierunków działania Referatu Finansów i Budżetu oraz Referatu Podatków i Opłat;

 

11) współpraca z instytucjami finansowymi i bankami;

12) podpisywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych

oraz innych świadczeń majątkowych;

13) składanie kontrasygnaty pod dokumentami powodującymi powstanie zobowiązań pieniężnych lub upoważnienie osoby do dokonywania czynności prawnej, jeżeli ona może sprawować powstanie zobowiązań pieniężnych;

14) nadzór nad przygotowaniem sprawozdawczości budżetowej z zakresu finansów Gminy;

15) nadzór finansowy nad funkcjonowaniem jednostek i zakładów budżetowych Gminy oraz komórek organizacyjnych Urzędu;

16) opracowywanie projektów przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez Burmistrza;

17) stosowanie, przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie spraw finansowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez komórki organizacyjne urzędu;

18) podejmowanie działań i wykonywanie czynności wynikających z polityki finansowo-księgowej ustalonej przez Burmistrza;

19) uczestnictwo w obradach Rady Miejskiej;

20) analizowanie budżetu Gminy i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji;

21) nadzór nad przygotowaniem sprawozdawczości budżetowej z zakresu finansów Gminy;

22) opracowywanie planów finansowo-ekonomicznych Urzędu oraz planów poszczególnych obszarów jego działania ze względu na skutki i możliwości finansowe;

23) inicjowanie i wprowadzanie w Urzędzie oraz Gminie postępowych metod prowadzenia rachunkowości;

24) opracowanie lub opiniowanie projektów decyzji, zarządzeń i uchwał, które mogą spowodować powstanie skutków finansowych.