Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Urząd Stanu Cywilnego

 Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 094 - 37-34-122

Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy załatwianie spraw wchodzących w zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego, a w szczególności:

1)       dokonywanie oceny zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych
oraz oceny braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,

2)       sporządzanie aktów stanu cywilnego,

3)       prowadzenie ksiąg i skorowidzów stanu cywilnego,

4)       przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób fizycznych,
a w szczególności:

-           woli zawarcia związku małżeńskiego,

-           uznaniu dziecka,

-           nadaniu dziecku nazwiska,

-           uznaniu za zmarłego,

-           stwierdzeniu zgonu;

5)       dokonywanie w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów wzmianek dodatkowych w oparciu
o wyroki i postanowienia sądowe oraz decyzje administracyjne,

6)       odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego stosownie do obowiązujących przepisów,

7)       dokonywanie w akcie urodzenia dziecka wzmianek dodatkowych o przysposobieniu, jeżeli przysposobienie nastąpiło zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym,

8)       udzielanie odmowy przyjęcia dla dziecka więcej niż dwóch imion, bądź imion ośmieszających lub uwłaczających godności człowieka,

9)       nadanie dziecku imienia, jeżeli rodzice nie dokonali wyboru imienia dziecka,

10)   przyjmowanie zgłoszeń zgonu osób, sporządzanie aktów zgonu na podstawie zgłoszeń oraz orzeczeń sądu stwierdzających zgon lub uznanie za zmarłego,

11)   rejestrowanie związków wyznaniowych w księgach stanu cywilnego,

12)   wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
w formie wyznaniowej,

13)   organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego, uroczystych nadań imion dzieciom,

14)   wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywatela polskiego
za granicą zgodnie z prawem polskim,

15)   rejestrowanie w księgach stanu cywilnego urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu,
które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

16)   wydawanie z akt stanu cywilnego odpowiednich odpisów i zaświadczeń,

17)   prostowanie i uzupełnianie treści aktu stanu cywilnego,

18)   wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego,

19)   przekazywanie akt stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,

20)   uczestniczenie w sporządzaniu testamentu alograficznego,

21)   wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imion i nazwisk.