Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Referat Finasów i Budżetu

 

Referat Finansów i Budżetu


Kierownik Referatu: Aneta Bochenek

Tel: 094-37-34-150

 e-mail: ksiegowosc@bornesulinowo.pl

Referat Finansów i Budżetu podlega bezpośrednio Skarbnikowi .

Do podstawowych zadań Referatu Finansów i Budżetu należy:

1)       w zakresie budżetu

a)            przygotowywanie materiałów do opracowania   projektu  budżetu gminy,

 

b)            opracowanie projektu budżetu gminy,

 

c)            opracowywanie wytycznych dla komórek organizacyjnych Urzędu w sprawie propozycji

do projektu budżetu na kolejny rok budżetowy,

 

d)            weryfikowanie składanych przez komórki organizacyjne Urzędu propozycji do projektu budżetu gminy,

 

e)            przekazywanie wskaźników budżetowych po podjęciu uchwały budżetowej przez Radę Miejską do podległych jednostek w celu opracowywania planów finansowych,

 

f)             wykonywanie budżetu i nadzór nad jego realizacją,  w tym:

 

-           opracowanie układu wykonawczego  budżetu wraz z planami finansowymi jednostek

i zakładów  budżetowych i przedłożenie do zatwierdzenia  burmistrzowi ,

 

-           przyjmowanie wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta i planach finansowych,

 

-           sporządzanie projektów uchwał i  zarządzeń w sprawie zmian w budżecie miasta,

 

-           sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu i informacji z realizacji zadań dla potrzeb rady  i burmistrza ,

 

-           bieżące przekazywanie informacji  o dokonanych  zmianach w budżecie jednostkom

i zakładom budżetowym oraz referatom Urzędu;

 

g)            opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

h)            prowadzenie rachunkowości  jednostki budżetowej –Urzędu wg zakładowego planu kont,

i)              prowadzenie rachunkowości budżetu gminy- Organ według zakładowego planu kont,

j)              sporządzanie jednostkowej i zbiorczej sprawozdawczości budżetowej w terminach określonych przepisami prawa,

k)            czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu gminy z zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem zasad dyscypliny budżetowej,

l)              prowadzenie rachunkowości środków pozabudżetowych i funduszy celowych,

m)          realizowanie  wydatków osobowych Urzędu,

n)            obsługa finansowa programów współfinansowanych  ze środków pomocowych oraz Unii Europejskiej,

o)            opracowywanie analiz zdolności kredytowej,

p)            przeprowadzanie  zamówień publicznych na usługi bankowe budżetu gminy,

q)            obsługa kredytów, pożyczek,

r)             sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek budżetowych i instytucji kultury,

s)            sporządzanie bilansu budżetu gminy oraz bilansu skonsolidowanego,

t)             przekazywanie w ciągu roku środków dla jednostek budżetowych i instytucji kultury finansowanych z budżetu gminy w zakresie zadań własnych, zleconych i innych,

u)            opracowania, plany związane z podziałem subwencji oświatowej,

v)            realizacja zadań operacyjnych na czas kryzysu i wojny;

 

2)      w zakresie księgowości budżetowej:

a)            kompletowanie wyciągów bankowych z poszczególnych kont, uzgadnianie, dekretowanie

i przygotowanie do księgowania,

 

b)            kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych i dokonywanie przelewów z wszystkich rachunków bankowych,

c)            bieżące ewidencjonowanie (księgowanie) wpływających na rachunek bankowy dochodów

i dokonywanych z rachunku wydatków budżetowych, wydatków inwestycyjnych

oraz jednostki budżetowej i pozostałych funduszy, miesięczne uzgadnianie analityki

z prowadzonymi kontami syntetycznymi,

 

d)            dokonywanie przypisów2) i odpisów należności oraz księgowanie wpłat z tytułu dzierżaw gruntów,

e)            Księgowanie wpłat i prowadzenie egzekucji mandatów karnych,

f)             opracowanie sprawozdań i bilansów z wykonania budżetu wraz z załącznikami,

g)            przeprowadzanie kontroli 5% wydatków budżetowych w podległych jednostkach,

h)            rozliczanie dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe,

i)              przyjmowanie i rozliczanie z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim wpłat za dowody osobiste, Środowiskowy Dom Samopomocy, usługi opiekuńcze i zaliczki alimentacyjne,

 

3)      w zakresie funduszu płac:

a)           bieżące prowadzenie ewidencji pracowników i osób objętych obsługą rachunkowo-kasową Urzędu oraz sporządzanie listy płac i obliczanie zasiłków,

b)           sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie spraw związanych

z ubezpieczeniem społecznym pracowników,

 

c)           wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na żądanie pracownika lub osoby upoważnionej,

d)           prowadzenie ewidencji z tytułu umów zleceń i o dzieło, sprawdzanie rachunków, obliczanie podatku, rozliczanie z Urzędem Skarbowym - prowadzenie rozliczeń rocznych

oraz miesięcznych,

 

e)           sporządzanie sprawozdań do GUS i ZUS,

f)            sporządzanie przelewów dotyczących płac: konta osobiste, potrącenia, składki,

g)           prowadzenie analitycznych kart zasiłkowych oraz list płatniczych osób przebywających na L-4 z funduszu pracy i ZUS-u,

h)           prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników na życie,

i)             prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy na roboty publiczne, prace interwencyjne oraz inne;

    

 

4)       w zakresie gospodarki kasowej:

a)           współpraca z Biurem Obsługi Interesanta w sprawie inkasa z tytułu poboru opłaty skarbowej,

b)           prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową,

 

5)       w pozostałym zakresie finansowym:

a)           prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy,

b)           prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego stanowiącego własność gminy,

c)           ewidencja wartości majątku Urzędu,

d)           sporządzanie rocznego statystycznego sprawozdania ze środków trwałych,

e)           rozliczanie wyników spisów z natury oraz ujmowanie w księgach różnic inwentaryzacyjnych,

f)            prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dla urzędu i organu,

g)           organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej

dla rachunkowości,

 

h)           sporządzanie rocznej i okresowej sprawozdawczości finansowej,

i)             sporządzanie bilansu Urzędu,

j)             sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego,

k)           analizowanie stanu środków na rachunkach bankowych oraz sporządzanie przelewów środków budżetowych,

l)             sporządzanie kwartalnych sprawozdań o realizacji dochodów  z zakresu administracji rządowej i dotacji celowych otrzymanych od wojewody,

m)         obsługa finansowo-księgowa inwestycji gminy,

n)           sporządzanie bilansu jednostkowego Urzędu, wycena poszczególnych składników aktywów

i pasywów,

 

o)           zgłaszanie wierzytelności gminy w stosunku do dłużników w upadłości,

p)           wyrażanie zgody na wykreślanie z księgi wieczystej hipoteki na podstawie dowodów księgowych,

q)           prowadzenie ewidencji wpływów z tytułu czynszów dzierżawnych, przestrzeganie terminowości wpłat, egzekucja zaległości czynszowych,

r)            prowadzenie ewidencji środków trwałych, dokonywanie aktualizacji wyceny środków trwałych, naliczenie umorzeń środków trwałych i amortyzacji,

s)            kontrola terminowości wpłat należności podatkowych oraz przygotowywanie dokumentacji do egzekucji i wszczynanie egzekucji,

t)             rozpatrywanie indywidualnych wniosków podatników dotyczących zaległości wynikających

z umów cywilno-prawnych,

 

u)           prowadzenie ewidencji, pobór i windykacja należności nie podatkowych z tytułu dzierżawy,

v)           wystawianie faktur miesięcznych VAT dla dzierżawców i pozostałych kontrahentów dotyczących świadczonych usług oraz sprzedaży,

w)         sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT osobno dla Gminy i Miasta oraz Urzędu w obowiązkowych terminach i dokonywanie rozliczeń podatku z urzędem skarbowym,

x)           prowadzenie spraw związanych z bankową obsługą gminy,

y)           prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,

z)            we współpracy ze stanowiskiem ds. kontroli opracowywanie zasad (regulaminów) wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół,

aa)        we współpracy ze stanowiskiem kontroli sprawowanie nadzoru nad finansowaniem szkół,

bb)        we współpracy ze stanowiskiem ds. kontroli przeprowadzanie kontroli placówek oświatowych,

cc)        realizacja zadania w zakresie zapewnienia uczniom bezpłatnego dojazdu do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych – łącznie z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia we współpracy z Referatem Inwestycji i Gospodarki Miejskiej,

dd)        załatwianie spraw związanych z kaucja mieszkaniową;