Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Referat Podatków i Opłat

Referat Podatków i Opłat

Kierownik Referatu: Beata Mieczkowska

tel 094 37-34-130

e-mail: podatki@bornesulinowo.pl

Referat Podatków i Opłat podlega bezpośrednio Skarbnikowi .

Do podstawowych zadań Referatu Podatków i Opłat należy:

 

1)      w zakresie podatków i opłat :

a)           planowanie podatkowych należności budżetowych od osób fizycznych i prawnych, analiza wykonania tych planów,

b)           planowanie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych,

c)           dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

d)           prowadzenie ewidencji podatników,

e)           prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości zeznań stanowiących podstawę wymiaru podatku od nieruchomości,

f)            sporządzanie kwartalnych bilansów w podatkach i opłatach lokalnych,

g)           prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych,

h)           windykacja należności podatkowych (upomnienia i tytuły wykonawcze),

i)             zabezpieczenie zaległości podatkowych w postaci wpisu hipoteki,

j)             prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków i opłat,

k)           prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania,

l)             analiza zaległości podatkowych,

m)         rozpatrywanie spraw dotyczących odwołań podatników od otrzymanych decyzji,

n)           rozliczanie inkasentów podatków i opłat oraz naliczanie prowizji dla inkasentów,

o)           prowadzenie kontroli prawidłowości poboru inkasa podatków i opłat,

p)           wydawanie zaświadczeń zgodnie z ordynacją podatkową oraz zaświadczeń w sprawach
do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej na podstawie ewidencji księgowej
i podatkowej,

q)           wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,

r)            załatwianie wniosków przedsiębiorców w sprawie ulg podatkowych zgodnie z ustawą
o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz na podstawie programu pomocy regionalnej
dla przedsiębiorców;

 

2)       w zakresie księgowości podatkowej:

a)           dokonywanie przypisów i odpisów należności oraz komputerowe księgowanie wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatku
za posiadanie psa,

b)           prowadzenie księgowości podatkowej,

c)           księgowanie wpłat i prowadzenie egzekucji mandatów karnych,

d)           ustalanie na podstawie ewidencji księgowej i podatkowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych, nie zaleganiu w regulowaniu podatków, figurowaniu w ewidencji podatników,

e)           wydawanie informacji dla prokuratury i sądów o posiadaniu nieruchomości i opłacaniu podatku
z tego tytułu,

f)            prowadzenie spraw ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wynikających z ordynacji podatkowej,

g)           współpraca z Urzędami Skarbowymi, Komornikiem Sądowym w zakresie egzekucji podatkowej, przekazywanie zaległości podatkowych podatników,

h)           współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie aktualizacji danych do prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz w zakresie informacji o posiadaniu środków transportowych,

i)             sporządzanie zbiorczych sprawozdań dotyczących pomocy publicznej w zakresie podatków lokalnych,

j)             sporządzanie kwartalnych informacji o wysokości wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych;

 

3)       w zakresie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej:

a)           przygotowywanie projektów programów pomocowych i innych aktów normatywnych będących podstawą udzielenia pomocy dotyczącej podatków,

b)           współpraca w zakresie spraw związanych z udzielaniem przez gminę pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie podatków,

c)           sporządzanie zbiorczych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz
o zaległościach przedsiębiorców z tytułu podatków;