Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki NieruchomościamiKierownik Referatu: Anna Jeneralczyk
Tel: 094-37-34-151

nieruchomosci@bornesulinowo.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami  nadzoruje bezpośrednio Zastępca Burmistrza.

 Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami  należy:

 

11. W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem gminnym zasobem nieruchomościami poprzez regulację ich stanu prawnego, ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących do zasobów, zapewnianie wycen tych nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobów;
2) regulowanie przebiegu granic nieruchomości gminnych;
3) składanie deklaracji podatkowej od nieruchomości będących w zasobie gminy;
4) nabywanie nieruchomości w celu tworzenia gminnych zasobów nieruchomości poprzez wykup nieruchomości, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu;
5) prowadzenie obrotu nieruchomościami poprzez sprzedaż, zamianę, zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w trwały zarząd oraz nabycie;
6) udostępnianie nieruchomości poprzez: wydzierżawianie, użyczanie, oddawanie w zarządzanie, w   najem, udostępnianie w celu wykonania robót inwestycyjnych różnym inwestorom oraz prowadzenie spraw z tym związanych, wyrażanie zgody oraz udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości;
7)  sporządzanie protokołów przejęcia - przekazania  nieruchomości;
8) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, tj. użytkowaniem, służebnością i hipoteką;
9)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży (zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej, wyceny majątku, opracowywanie projektów uchwał organów gminy), organizowanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gminy; udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży oraz od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
10) wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem procedury wywłaszczania nieruchomości przez starostę;
11) przygotowanie terenów pod zorganizowane budownictwo jednorodzinne;
12) przygotowywanie umów dzierżawy, najmu;
13) regulacja stanów prawnych dróg;
14) naliczanie i aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawę, trwały zarząd, użytkowanie, zajęcia nieruchomości oraz opłat adiacenckich;
15) rozliczanie należności z tytułu dzierżaw we współpracy z Referatem Finansów
i Budżetu,
16)  przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
17) wnioskowanie o wyłączenie z produkcji rolniczej gminnych gruntów rolnych;
18) zmiana sposobu użytkowania oraz zmiana użytków nieruchomości gminnych;
19) prowadzenie spraw związanych z wykupem nieruchomości na cele realizacji zadań wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego;
20) wyodrębnianie samodzielnych lokali mieszkalnych w nieruchomościach gminnych;
21) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem ksiąg wieczystych na nieruchomości stanowiące własność Gminy, dokonywanie zmian w księgach wieczystych, występowanie z wnioskiem o wykreślenia w księgach wieczystych;
22) sporządzanie miesięcznych informacji o zbytych nieruchomościach do  celów podatkowych oraz ewidencji środków trwałych;
23) gromadzenie dokumentacji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza granicami kraju Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. W zakresie gospodarki komunalnej:
1)  nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom na terenie gminy;
2)  sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowiska miejskiego;
3) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych spółką z o.o. w Bornem Sulinowie oraz spółkami prawa handlowego, w których gmina posiada udziały w zakresie gospodarki komunalnej;

3. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1) prowadzenie spraw w zakresie zarządzania zasobami mieszkalnymi oraz związanych z prowadzeniem dokumentacji dotyczącej przydzielania lokali komunalnych, pomieszczeń zastępczych oraz lokali socjalnych;
2) regulowanie uprawnień do lokali komunalnych, socjalnych i pomieszczeń zastępczych;
3) realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustaw: o własności lokali, o ochronie praw lokatorów,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, kodeksu cywilnego;
4) obsługa Komisji Mieszkaniowej i prowadzenie dokumentacji spraw w zakresie zarządzania zasobami mieszkalnymi oraz przydzielania lokali komunalnych, pomieszczeń zastępczych oraz lokali socjalnych;
5) pozyskiwanie budynków i lokali na cele komunalne i socjalne, w tym wsparcia finansowego na tworzenie ww.;
6) naliczanie i aktualizowanie opłat za czynsz najmu oraz opłat niezależnych od właściciela,
7) analizowanie cen najmu lokali mieszkalnych  nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego;
8) prowadzenie teczek zbiorczych na dokumentację budynków, lokali i mieszkań należących do mieszkaniowego zasobu gminy,
9)  prowadzenie postępowań o opróżnienie lokali,
10) realizacja zarządzenia Burmistrza Bornego Sulinowa w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności dla Gminy Borne Sulinowo;
11) reprezentowanie interesów gminy w stosunkach ze wspólnotami mieszkaniowymi;
12) opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy i bieżąca jego aktualizacja,
13) współpraca z Referatem Inwestycji w zakresie nadzoru nad przydzielonymi lokalami mieszkalnymi i zakresem prowadzonych na nich zadań inwestycyjnych;
14) zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego w odniesieniu do mieszkaniowego zasobu gminy;
15) zapewnienie dla nieruchomości należących do mieszkaniowego zasobu gminy wspólnej dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych;
16) ubezpieczenia budynków i lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy;
17) przeprowadzanie zamówień na dostawy, roboty lub usługi, kontrola wykonywania prawidłowości tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach uzasadnionych.

 3. W pozostałym zakresie:
1) sporządzanie i upowszechnianie ofert nieruchomości przeznaczonych do zbycia;
2) wykonywanie zadań z zakresu utrzymania cmentarzy komunalnych  i cmentarzy wojennych, w tym sprawowanie nadzoru nad ich utrzymaniem, sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu cmentarnictwa, nadzór nad ich realizacją i rozliczanie;
3) prowadzenie korespondencji i udzielanie informacji w w/w zakresie, w tym
o występowaniu miejsc spoczywania szczątków i ekshumacji;
4) wydawanie decyzji umożliwiających dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem