Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw ObywatelskichReferat Spraw Obywatelskich:

Tel: 094-37-34-122

Referat Spraw Obywatelskich podlega bezpośrednio Sekretarzowi Gminy.

Do podstawowych zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

 

1)      w zakresie uzależnień

a)            opracowywanie projektów programów w zakresie ochrony zdrowia w tym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy, zawartych
w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz nadzór nad ich realizacją,

b)            planowanie środków budżetowych w odniesieniu do poszczególnych zadań programowych, oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań w ramach tych programów,

c)            wspieranie działań wychowawczych i zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

d)            prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez propagujących zdrowy styl życia
na terenie miasta,

e)            nadzór merytoryczny nad realizatorami zadań zleconych przez gminę dot. lecznictwa odwykowego, przeciwdziałania narkomanii, pomocy uzależnionym i profilaktyki,

f)             przyjmowanie i opiniowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie realizacji zadań dotyczących terapii i profilaktyki uzależnienia od alkoholu i narkotyków,

g)            organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką uzależnienia od alkoholu i narkotyków,

h)            inicjowanie akcji informacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych dotyczących przyczyn i skutków występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii,

i)              przyjmowanie wniosków i przeprowadzanie rozmów w tzw. pierwszym kontakcie z rodzinami osób zgłaszających na leczenie swoich bliskich,

j)              uczestniczenie i prowadzenie dokumentacji z posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

k)            kierowanie do sądu wniosków o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,

l)              współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w obszarze uzależnień,

m)          współpraca z organizacjami społecznymi i ośrodkami pomocy społecznej,

n)            kontrola działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,

o)            nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców prawa w zakresie obrotu napojami alkoholowymi oraz godzin otwarcia placówek handlowych;

 

2)      w zakresie spraw społecznych

a)            prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Burmistrza zezwoleń
na przeprowadzenie imprez masowych,

b)            wydawanie zezwoleń na działalność rozrywkową (zabawy, imprezy rozrywkowe
i artystyczne) oraz nadzór nad nimi,

c)            wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne, nadzór i kontrola nad wykonaniem sprawozdań,

d)            wydawanie zezwoleń na organizowanie zgromadzeń, manifestacji i korowodów,

e)            podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

f)             działalności na rzecz mniejszości narodowych,

g)            prowadzenie spraw związanych z obywatelstwem, cudzoziemcami i repatriacją;

 

3)      w zakresie ewidencji ludności:

a)            prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy,

b)            prowadzenie stałego rejestru wyborców i jego aktualizacja oraz sporządzanie list wyborców,

c)            prowadzenie rejestru byłych mieszkańców,

d)            prowadzenie rejestru cudzoziemców,

e)            prowadzenie spraw zameldowania i wymeldowania mieszkańców,

f)             sporządzanie spisów wyborców,

g)            sporządzanie wykazów mieszkańców dla potrzeb urzędów i innych instytucji,

h)            wydawanie poświadczeń zamieszkania i innych zaświadczeń z akt ewidencji ludności,

i)              udzielanie pisemnych informacji adresowych na wniosek organów ścigania, sądów, WKU
i innych instytucji,

j)              współpraca w zakresie ewidencji ludności z Centralnym Biurem Adresowym w Warszawie, RCI PESEL (Rządowym Centrum Informatycznym), prokuraturą, sądami,

k)            prowadzenie archiwum w zakresie ewidencji ludności,

l)              sporządzanie sprawozdań z zakresu ewidencji ludności,

m)          wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ewidencji ludności;

 

4)      w zakresie dowodów osobistych:

a)            przyjmowanie wniosków,

b)            sporządzanie formularzy, przekazywanie ich do centrum personalizacji dokumentów,

c)            odbiór i wydawanie dowodów osobistych,

d)            prowadzenie archiwum w zakresie dowodów osobistych,

e)            prowadzenie korespondencji w zakresie dowodów osobistych,

f)             udostępnienie akt z teczek osobowych organom ścigania,

g)            rozliczanie pobranych formularzy dot. dowodów osobistych;

 

5)      w zakresie spraw wojskowych:

a)            sporządzanie wykazów osób przedpoborowych,

b)            współdziałanie z inspektorem ds. reagowania kryzysowego w zakresie prowadzenia aktualizacji rejestru poborowych.

 

6)      w zakresie funkcjonowania BIP:

a)            aktualizacja BIP zgodnie z dokumentami jakie spłynęły od osób odpowiedzialnych za treść – rejestr zmian,

b)            sprawdzanie rejestru zmian pod kątem ewentualnego stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do BIP,

c)            zakładanie nowych użytkowników,

d)            nadzór i bieżąca aktualizacja strony Kancelaria BIP, ścisła współpraca z kierownikami referatów i poszczególnymi pracownikami w tym zakresie,

e)            informowanie sekretarza gminy o konieczności wprowadzenia aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej w związku ze zmianami w przepisach prawnych, nadzór i współpraca
w tym zakresie z kierownikami referatów;

 

7)w pozostałym zakresie:

a)            wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

b)            współpraca z instytucjami i firmami w celu rozwoju gospodarczego gminy oraz poszczególnymi referatami/stanowiskami

c)            wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonywanie
w nich zmian na wniosek strony

d)            wydawanie decyzji o odmowie wpisu

e)            udzielanie informacji o przedsiębiorcach

f)             przyjmowanie, realizacja wniosków w sprawie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

g)            naliczanie należności i prowadzenie ewidencji opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

h)            wydawanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowe przewozu osób

i)              monitorowanie, sprawdzanie informacji wymagających aktualizacji w BIP,

j)              obsługa kontaktów zagranicznych miasta w zakresie tłumaczeń językowych,

k)            organizacja i udział w wystawach, targach i konferencjach dotyczących rozwoju gospodarczego gminy we współpracy z Referatem Promocji i Współpracy ,

l)              obsługa wycieczek we współpracy z Referatem Promocji i Współpracy,

m)          współpraca z innymi jednostkami gminnymi, organizacjami gminnymi i ponadgminnymi
w zakresie aktywizacji gospodarczej oraz wymiany informacji gospodarczej,

n)            organizacja wizyt delegacji zagranicznych we współpracy z Referatem Promocji
i Współpracy;

 

8)realizacja zadań i kompetencji w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej:

a)            przeprowadzenie rejestracji i poboru oraz odtwarzanie ewidencji wojskowej w wypadku jej zniszczenia;

b)            prowadzenie zbiorczego rejestru strat osobowych oraz w zasobach materiałowych, dóbr gospodarczych, społecznych i kulturalnych na terenie gminy w wyniku działań wojennych;

c)            wprowadzenie ustalonych zasad wydawania zezwoleń na zmiany miejsca pobytu stałego
i czasowego i odbywania zgromadzeń, organizowanie i przeprowadzenie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych jak również uproszczonych zasad rejestracji stanu cywilnego;

d)            koordynacja, nadzór i wprowadzenie reglamentacji zaopatrzenia ludności;

e)            realizacja zadań związanych z reglamentacją artykułów spożywczych;

f)             organizowanie żywności i innych towarów dla ludności ewakuowanej;

g)            koordynacja współdziałania podmiotów gospodarczych handlu i transportu w zakresie zaopatrzenia ludności i odbiorców zbiorowych w żywność i artykuły nieżywnościowe;

h)            nadzór i koordynacja zadań obronnych podmiotów gospodarczych prowadzących handel
i produkcję środków żywnościowych nadzorowanych przez burmistrza;

i)              nadzór i realizacja planów funkcjonowania w czasie wojny sklepów i placówek zbiorowego żywienia;

j)              nadzór nad zapewnieniem dostaw towarów do odbiorców ustalonych zadaniami programu mobilizacji gospodarki;

k)            koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem ruchomych jednostek zaopatrzenia;

l)              organizacyjno-techniczne przygotowanie do wprowadzenia w życie przepisów obowiązujących w okresie stanu wyjątkowego i stanu wojny w zakresie funkcjonowania usług handlu organizacji zaopatrzenia i reglamentacji;

m)          zaplanowanie awaryjnych składowisk węgla;

n)            planowanie zaopatrzenia ludności w materiały umożliwiające wykonanie zastępczych indywidualnych środków ochrony;

o)            organizowanie szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony.