Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Referat Inwestycji

 

Referat Inwestycyjny


Kierownik Referatu: Krzysztof Zając

Tel: 094-37-34-155

 

e-mail: drogi@bornesulinowo.pl


Referat Inwestycyjny nadzoruje bezpośrednio Zastępca Burmistrza.

 

Do podstawowych zadań Referatu Inwestycyjnego należy:

 

1. W zakresie inwestycji:
1)prowadzenie całości prac  związanych z przygotowaniem zadań inwestycyjnych gminy, ich odbiorem, przekazaniem do eksploatacji, rozliczaniem i sprawozdawczością  w tym zakresie;
2)przygotowanie projektu planu inwestycji do budżetu gminy;
3)opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji;
4)współdziałanie z właściwymi organami w sprawach nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego;
5)prowadzenie rejestru wniosków, dokonywanie analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych i sporządzanie planów remontów  (rocznych i wieloletnich) w obiektach komunalnych (przy współpracy z dyrektorami szkół i jednostek podległych) oraz planów dotyczących nieruchomości stanowiących gminny zasób mieszkaniowy (przy współpracy z Referatem GN);
6)współpraca z Referatem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie   kontroli realizacji zawartych przez Referat GN umów dotyczących rozbiórek, remontów i inwestycji na nieruchomościach gminnych;
7)ustalanie zakresu rzeczowo-finansowego remontu zasobów komunalnych i ich rozliczanie.

2. W zakresie gospodarki komunalnej:
1)koordynowanie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzorowanie ich eksploatacji (w tym wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, oświetlenie ulic);
2)wyposażanie nieruchomości należących do mieszkaniowego zasobu gminy w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej;
3)zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
4)zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości stałych;
5)wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, dostawy wody, gazu, domofonu, itp.;
6)usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej należącej do mieszkaniowego zasobu gminy;
7)nadzór nad prowadzonymi przez gminę pracami rozbiórkowymi.

3. W zakresie zagospodarowania przestrzennego i geodezji:
1)kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej gminy;
2)wykonywanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3)wykonywanie czynności i procedur związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
4)wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego;
5)ocena skutków planu zagospodarowania przestrzennego i przedstawianie raportów odpowiednio burmistrzowi i radnym Rady Miejskiej;
6)okresowe dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;
7)naliczanie opłat planistycznych w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego;
8) wydawanie postanowień o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego;
9) udostępnianie do wglądu planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
10) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarach gminy nie objętych ważnym planem zagospodarowania przestrzennego;
11)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
12)prowadzenie postępowań w zakresie rozgraniczeń nieruchomości oraz przygotowanie postanowień o możliwości podziału nieruchomości i decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości.

4. W zakresie ustawy Prawo budowlane:
1) Prowadzenie rejestru pozwoleń osób fizycznych i prawnych na budowę, zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na  budowę, zmiany sposobu użytkowania, zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu robót inwestycyjnych, pozwoleń na użytkowanie;
2) przygotowywanie wniosków w  w/w zakresie dla Gminy Borne Sulinowo;
3) zakładanie i prowadzenie książek budowlanych gminnych obiektów (np. UM, MPB, OSP, świetlice wiejskie).

5. W zakresie ustawy o drogach publicznych i rozporządzeń wykonawczych:
1)prowadzenie ewidencji dróg gminnych publicznych i wewnętrznych;
2)wydawanie decyzji i naliczanie opłat za zajęcie pasów dróg publicznych w celu umieszczania reklam, umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, prowadzenia robót w pasach drogowych;
3)wydawanie decyzji zezwalających na lokalizację zjazdów lub ich przebudowę z dróg publicznych, zgody na lokalizacje zjazdów z dróg wewnętrznych, uzgadniania projektów technicznych zjazdów indywidualnych i publicznych;
4)opiniowanie tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót na czas budowy;
5)wydawanie zezwoleń w zakresie ograniczonego ruchu drogowego;
6)przygotowywanie umów  w celu udostępniania nieruchomości na cele budowlane;
7)wydawanie warunków technicznych na podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
8)zarządzanie drogami gminnymi w zakresie zapewnienia prawidłowego stanu technicznego, prawidłowego oznakowania pionowego i poziomego celem zwiększenia stanu bezpieczeństwa na drogach;
9)przygotowanie projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych oraz wnioskowanie do zarządców dróg dokonanie zmian w organizacji ruchu celem poprawy bezpieczeństwa na drogach;
10)prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych (w tym organizowanie prac związanych z  zimowym utrzymaniem przejezdności dróg), zlecanie, rozliczanie, kontrola świadczonych w tym zakresie usług oraz współpraca z innymi zarządcami dróg;
11)współudział w organizacji lokalnej sieci transportu zbiorowego, w tym nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na przystankach znajdujących się w zarządzie gminy;
12)uzgadnianie rozkładów jazdy i korzystania  przez operatorów i przewoźników z przystanków będących własnością jednostki samorządu terytorialnego na terenie gminy;
13)nadzór nad umieszczaniem tablic z nazwami ulic i placów;
14)wnioskowanie o nadanie lub zmianę kategorii dróg gminnych.

6. W zakresie energetyki i oświetlenia:
1) współpraca z przedsiębiorstwem energetycznym w zakresie utrzymania w stałej     sprawności oświetlenia ulicznego w gminie, rozliczanie kosztów oświetlenia, prognozowanie     kosztów, prowadzenie analizy kosztów i przedkładanie propozycji zmian w tym zakresie;
2) współpraca ze spółką komunalną w zakresie utrzymania sieci ciepłowniczej i kotłowni;
3)prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem gminnych programów zaopatrzenia w energię cieplną i  elektryczną.

7. W pozostałym zakresie:
1) prowadzenie spraw związanych z zabytkami na terenie gminy, w tym prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków;
2) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, szkołami w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej;
3) propagowanie, przygotowanie i udział w przeprowadzaniu ogólnopolskich i lokalnych akcji dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska, w tym akcji „Sprzątanie Świata” oraz „Dzień Ziemi” na terenie Gminy Borne Sulinowo;
4) inicjowanie, opracowywanie lub współudział w opracowywaniu, aktualizacji i rozwijaniu  programów ochrony środowiska, gospodarki energią, ochrony wód, powietrza, ochrony przed hałasem i wibracją.