Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Referat Promocji i Współpracy

Referat Promocji i Współpracy

Kierownik Referatu: Agnieszka Chwiałkowska
Tel: 094 37-34-128

e-mail: integracja@bornesulinowo.pl


Referat Promocji i Współpracy podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

 Do podstawowych zadań Referatu Promocji i Współpracy należy:

1)      w  zakresie spraw ogólnych:

a)  prowadzenie spraw związanych z aplikowaniem o fundusze unijne,

b) prowadzenie spraw związanych z realizacją współpracy międzynarodowej gminy, w tym współpracy transgranicznej i spraw związanych z integracją europejską,

c)   obsługa kontaktów zagranicznych miasta w zakresie tłumaczeń językowych,

d)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

e)     opracowanie i realizacja strategii promocji miasta,

f) koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem miasta,

g) opracowywanie rocznych planów imprez promocyjnych z udziałem miasta,

h)    opracowywanie i popularyzowanie informacji o mieście,

i) koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Urzędu, nadzór nad aktualizacją stron internetowych Urzędu,

j)  realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy prawo prasowe w tym, przekazywanie środkom masowego przekazu informacji o działaniach podejmowanych  przez władze administracyjne miasta, ważniejszych przedsięwzięciach urzędu oraz organizowanie kontaktów medialnych,

k)     organizacja i prowadzenie uroczystości lokalnych o charakterze patriotycznym, organizacja obchodów rocznic i świąt państwowych,

l)  realizacja kompleksowej dokumentacji fotograficznej z działalności Urzędu i jego kierownictwa,

m)   prowadzenie kroniki miasta,

n)  współpraca z organizacjami  i podmiotami w zakresie dziedzictwa narodowego i podtrzymywania tradycji narodowej,

o)  przygotowanie projektów dokumentów i przedsięwzięć w zakresie organizowania obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski, uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego, w celu upamiętnienia innych ważnych rocznic i wydarzeń oraz rocznic ważnych dla Gminy;

 

2)      w zakresie promocji i rozwoju Gminy:

a)  opracowywanie, przygotowanie i zabezpieczanie materiałów promocyjnych gminy, w tym opracowania komputerowe,

b) opracowywanie materiałów na stronę internetową przy współpracy z referatami urzędu,

c)     przygotowywanie prezentacji multimedialnych,

d)   przygotowywanie materiałów graficznych (dyplomy) dla referatów Urzędu,

e)  organizacja i udział w wystawach, targach i konferencjach dotyczących promocji,

f)   przygotowanie materiałów dotyczących strategii rozwoju we współpracy z poszczególnymi referatami urzędu,

g)    opracowywanie i modyfikacja programów rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju Gmin,

h)  organizowanie i prowadzenie promocji w zakresie rozwoju ekonomicznego, turystycznego, społecznego i kulturalnego Gminy, w tym opracowywanie wydawnictw promocyjnych
na różnorodnych nośnikach skierowanych do określonych grup docelowych,

i)    organizowanie spotkań, narad, konferencji oraz warsztatów z zakresu turystyki i promocji;

 

3)      w zakresie współpracy:

a) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i krajowymi instytucjami publicznymi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w ramach konkursów i kontraktów, programów europejskich, krajowych i wojewódzkich planów i strategii,

b)   współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie ustalania zapotrzebowania na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych i udziału Gminy w konkursach i kontraktach,

c) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień umów zawartych z  miastami partnerskimi,

d)    koordynowanie wspólnych działań i przedsięwzięć na poziomie związków miast, związków gmin, stowarzyszeń międzygminnych,

e) propagowanie idei wspólnot europejskich i współpracy regionalnej,

f)     wspieranie działalności sołtysów i mieszkańców wsi w zakresie  lokalnych przedsięwzięć, realizacja projektów z zakresu rozwoju wsi i obszarów wiejskich, dotyczących rozwoju społeczności lokalnych,

g)      współpraca i aktywizacja świetlic wiejskich,

h) utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową w zakresie przedmiotowo zbieżnym z zadaniami Gminy,

i)      współpraca z mediami;

 

4)      w zakresie kontaktów zagranicznych:

a) inicjowanie działań służących rozwojowi gminy poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą,

b) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych naukowych, sportowych w ramach zawartych porozumień umów zawartych z zagranicznymi miastami partnerskimi,

c)    prowadzenie spraw związanych z wymianą międzynarodową młodzieży,

d)      organizacja współpracy z miastami partnerskimi,

e)      organizacja wizyt delegacji zagranicznych;

 

5)      w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

a)  koordynowanie działań Urzędu w zakresie opracowywania programów i przygotowywania wniosków o środki pomocowe Unii Europejskiej oraz kompletowanie i wysyłanie w tej mierze stosownej dokumentacji – projekty miękkie,

b) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań dotyczących wydatków związanych z realizacją projektów krajowych i wspólnotowych,

c)   zbieranie i przetwarzanie na potrzeby gminy wszystkich informacji o aktualnych programach krajowych i wspólnotowych, świadczących pomoc finansową i rzeczową,

d)  wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich na realizacja zadań Gminy,

e)   sporządzanie dokumentacji wnioskowej wraz z dodatkowymi załącznikami w celu pozyskania środków krajowych i wspólnotowych na realizację  zadań Gminy – projekty miękkie,

f)  przygotowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem, realizacja i rozliczaniem wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;

 

6)      w zakresie spraw społecznych:

a)  opracowanie rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

b)      prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych,

c) utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność statutową w zakresie przedmiotowo zbieżnym z zadaniami Gminy,

d)  prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, analizowaniem ofert składanych
przez organizacje pozarządowe, dotyczących realizacji zadań własnych i zleconych gminie oraz sporządzanie umów na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym,

e)   stałą współpraca z organizacjami pozarządowymi mająca na celu doskonalenie form i procedur załatwiania spraw obywateli,

f)   informowanie organizacji pozarządowych o zaobserwowanych problemach społecznych
oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk zmierzających do poprawy sytuacji prawnej
i materialnej obywateli,

g)   inspirowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy,

h) prowadzenie dokumentacji konkursowej, przeprowadzanie konkursów,

i) kontrola i prowadzenie finansowo-rozliczeniowe środków przekazanych organizacjom pożytku publicznego,

j)   współpraca i współdziałanie ze związkami wyznaniowymi i kościołami,

k)   przygotowanie projektów dokumentów i przedsięwzięć w zakresie organizowania obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski, uczczenia pamięci ofiar wojny
i okresu powojennego, w celu upamiętnienia innych ważnych rocznic  i wydarzeń ważnych również dla Gminy;

 

7)      w zakresie oświaty

a)  prowadzenie dokumentacji finansowo-decyzyjnej dotyczącej  stypendiów szkolnych, stypendiów motywacyjnych i innych świadczeń socjalnych na rzecz mieszkańców gminy
i współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w tym zakresie,

b)     nadzór i koordynacja nad wymianą i wypoczynkiem młodzieży,

c)    nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci 6 letnie i 16-18 lat;

 

8)      w zakresie działalności kulturalnej

a)    scalanie, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych,

b)   opracowanie i przedstawianie Rocznego Kalendarza Imprez na podstawie  informacji przekazanych przez Centrum Kultury i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Stowarzyszenia działające w obrębie kultury z podaniem planowanego terminu imprezy, organizatora, źródeł finansowania,

c)   pomoc finansowa i organizacyjna w zakresie imprez kulturalnych organizowanych przy współudziale Urzędu;

 

9)      w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej

a)   propagowanie kultury fizycznej,

b) opracowanie i przedstawianie Rocznego Programu imprez sportowo-rekreacyjnych na podstawie  informacji przekazanych przez Centrum Kultury i Rekreacji ,  Stowarzyszenia działające w obrębie kultury fizycznej, kluby sportowe z podaniem planowanego terminu imprezy, organizatora, źródeł finansowania,

c)  współpraca z placówkami szkolnymi, klubami sportowymi i stowarzyszeniami
w przedmiotowym zakresie;

 

10)         w zakresie turystyki

a)   nadzorowanie, koordynacja turystyki i wypoczynku na terenie gminy,

b) opracowywanie informacji przydatnych do organizowania turystyki na terenie gminy,

c)  nadzorowanie imprez turystycznych organizowanych przez Gminę lub jednostki organizacyjne,

d)    nadzór nad polami namiotowymi, prowadzenie rejestru pól,

e)     ewidencjonowanie obiektów bazy noclegowej,

f)    opracowywanie programów rozwoju i upowszechniania turystyki,

g)    sporządzanie planów, informacji, sprawozdań do budżetu gminy w zakresie turystyki,

h)     kategoryzacja obiektów turystycznych, hotelarskich,

i)  wydawanie zaświadczeń i prowadzenie rejestru obiektów agroturystycznych;

 

11)       w pozostałym zakresie

a)   współpraca i sprawowanie nadzoru nad działalnością Centrum Kultury i Rekreacji oraz koordynowanie wspólnych przedsięwzięć organizowanych przez te jednostki,

b)  organizowanie i prowadzenie promocji w zakresie rozwoju ekonomicznego, turystycznego, społecznego i kulturalnego Gminy, w tym opracowywanie wydawnictw promocyjnych
na różnorodnych nośnikach skierowanych do określonych grup docelowych,

c)   przygotowanie i zabezpieczanie materiałów promocyjnych gminy,

d)  organizowanie spotkań, narad, konferencji oraz warsztatów z zakresu turystyki i promocji,

e)    opracowywanie i modyfikacja planów rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju gminy w zakresie skierowanym do organizacji pozarządowych,

f)     współpraca i sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością Centrum Kultury i Rekreacji;

 

12)       realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych:

a)    przekazywanie informacji o sytuacjach kryzysowych w Gminie Borne Sulinowo do lokalnych mediów