Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Straż Miejska

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej: Ryszard Ihnatów

Tel: 094 37-34-148

Straż Miejska podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją, powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy Borne Sulinowo, wykonującą zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o strażach gminnych oraz aktów prawa miejscowego - Regulamin Straży Miejskiej nadany przez Radę Miejską.

Do  zadań Straży Miejskiej należy między innymi:

1)       nadzorowanie porządku na terenie miasta i gminy,

2)       ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

3)       czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach
o ruchu drogowym,

4)       współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia mieszkańców, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

5)       zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia w granicach określonych prawem,

6)       ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

7)       współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych,

8)       współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 

Straż Miejska realizuje następujące zadania na czas kryzysu i wojny:

1)       uruchamia stanowiska kierowania i stałego dyżuru na czas wojny i kryzysu,

2)       opracowuje plan ochronny i obrony urzędu,

3)       bierze udział w zabezpieczeniu mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,

4)       organizacja i zabezpieczenie prac porządkowo-ochronnych podczas akcji ratowniczej, usuwania awarii, skutków klęski żywiołowej,

5)       koordynowanie pracą gminnego zespołu reagowania w przypadkach klęsk żywiołowych na terenie gminy,

6)       podejmowanie działań na rzecz ochrony życia mieszkańców gminy, ochrony mienia
oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego;