Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Samodzielne stanowiska pracy

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi należy:

1. W zakresie spraw ogólnych:

1)      podejmowanie działań w zakresie poprawy funkcjonowania placówek oświatowych;

2)      przeprowadzanie na polecenie burmistrza kontroli doraźnych w placówkach oświatowych;

3)      prowadzenie zbioru kopii protokołów kontroli przeprowadzanych w placówkach oświatowych;

4)      wykonywanie na zlecenie burmistrza pozostałych zadań kontrolnych;

5)      współpraca w zakresie czynności kontrolnych z Referatem Finansów i Budżetu;

6)      nadzór i koordynacja nad wymianą i wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

2. W zakresie nadzoru i organizacji pracy placówek oświatowych:

1)      nadzór nad organizacją kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych;

2)      nadzór nad działalnością placówek oświatowych i informowanie burmistrza o ich funkcjonowaniu;

3)      kontrola prawidłowości i zgodności organizacji pracy placówek oświatowych

z zatwierdzonym rocznym arkuszem organizacyjnym, opiniowanie arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy;

4)      prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;

5)      przechowywanie dokumentacji związanej z innowacjami pedagogicznymi;

6)      organizacja narad z dyrektorami szkół;

7)      sporządzanie rocznego harmonogramu konkursów szkolnych i gminnych, przechowywanie dokumentacji dotyczącej wyników sprawdzianów i egzaminów oraz olimpiad;

8)      opracowywanie regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół;

9)      we współpracy z Referatem Finansów i Budżetu sprawowanie nadzoru nad finansowaniem szkół oraz analizowanie prawidłowości projektów planów finansowych placówek oświatowych;

10)  kontrola polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów szkół.

 

Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. zarządzania kryzysowego należy: 

1. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1)      koordynowanie prac w zakresie planowania operacyjnego;

2)      opracowanie dokumentacji planistycznej stanowiska kierowania burmistrza;

3)      opracowanie dokumentacji „stałego dyżuru” Urzędu;

4)      planowanie i wykonywanie zadań z zakresu systemu reagowania w następujących etapach:

a)         zapobieganie klęskom i zdarzeniom,

b)         przygotowanie zespołów do akcji,

c)         reagowanie podczas wydarzeń;

5)      realizacja zadań obrony cywilnej, koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gminy;

6)      realizacja zadań w zakresie planowania i koordynowania przedsięwzięć dotyczących ochrony ludności;

7)      szkolenie i przygotowywanie formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych na terenie gminy;

8)      planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych;

9)      współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami, inspekcjami i strażami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie;

10)  koordynowanie pracą gminnego zespołu reagowania w przypadkach klęsk żywiołowych na terenie gminy;

11)  prowadzenie zadań w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności kraju;

12)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami, inspekcjami i strażami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie;

13)  prowadzenie szkoleń gminnego zespołu reagowania oraz pracowników Urzędu w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej;

14)  sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem środków finansowych przekazywanych

przez burmistrza w zakresie spraw obronnych;

15)  współpraca z:

a)         Pełnomocnikiem Starosty ds. Zarządzania Kryzysowego,

b)         Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie,

c)         Komendantem Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie,

d)         Powiatowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej,

e)         Komendantem Straży Miejskiej,

f)           Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Szczecinku.

g)         Dyrektorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i i Kanalizacji Sp. z o. o.  w Szczecinku;

16)  organizowanie działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacjach kryzysowych;

17)  realizacja zadań obrony cywilnej, kierowanie i koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej realizacja zadań w zakresie planowania i koordynowania przedsięwzięć dotyczących ochrony ludności;

18)  nadzorowanie realizacji zadań przez zakłady pracy zlokalizowane na terenie gminy; analiza zdarzeń i sytuacji pod kątem możliwości występowania zagrożeń;

19)  planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne niezbędne do prowadzenia działań ratowniczych;

20)  tworzenie, szkolenie i przygotowywanie formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych na terenie gminy;

21)  przygotowywanie dokumentacji ewakuacji ludności i dobytku z terenów zagrożonych;

22)  przygotowywani dokumentacji budowli ochronnych i urządzeń specjalnych;

23)  planowanie i realizowanie środków finansowych na zadania obronne ludności.

 

2.      W zakresie ochrony informacji niejawnych:

1)      zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

2)      organizacyjne i techniczne zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji;

3)      opracowanie wytwarzania, przetwarzania, ewidencji i obiegu oraz zabezpieczenia dokumentów zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę służbową opatrzone klauzulą "Poufne" i "Zastrzeżone";

4)      prowadzenie rejestru wykonanych dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

5)      prowadzenie dziennika korespondencji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone”;

6)      opracowanie i aktualizacja planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

7)      szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających przeszkolenie;

8)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych;

9)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;

10)  podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;

11)  prowadzenie dokumentacji w zakresie ochrony informacji niejawnych, kontrola przestrzegania przepisów ochronie informacji niejawnych;

12)  kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

13)  opracowanie i wdrożenie programu szkolenia pracowników Urzędu w zakresie zabezpieczania i ochrony danych przetwarzanych w Urzędzie;

14)  nadzór nad pracą Kancelarii Tajnej;

15)  prowadzenie następujących ewidencji:

a)        zbioru danych osobowych występujących w Urzędzie,

b)       osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,

c)        osób posiadających dostęp do informacji niejawnych,

16)  przygotowanie dokumentów zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, w tym również zgłoszeń zmian wprowadzonych w zbiorach danych do rejestracji;

17)  opracowanie i wdrożenie programu szkolenie pracowników Urzędu w zakresie zabezpieczenia i ochrony danych przetwarzanych w Urzędzie.

 

3. W zakresie spraw wojskowych:

1)      planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności;

2)      opracowywanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej czasu "P" i "W" na terenie gminy;

3)      opracowanie dokumentacji planistycznej "Akcji Kurierskiej" i Stanowiska Kierowania Urzędu;

4)      doręczanie kart powołania na ćwiczenia wojskowe oraz do czynnej służby wojskowej w czasie wojny we współpracy z Referatem Organizacyjnym.

 

4. W zakresie bhp i p.poż:

1)      prowadzenie dokumentacji bhp i p.poż;

2)      przeprowadzanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony życia mieszkańców gminy, ochrony mienia oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego, z zakresu bhp i p.poż;

3)      sporządzanie analiz z zakresu przestrzegania przepisów bhp i p.poż;

4)      nadzór nad działalnością szkół w zakresie przestrzegania zasad bhp;

5)      dokumentowanie ryzyka zawodowego;

6)      bieżące informowanie burmistrza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

7)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej;

8)      udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcji przeciwpożarowych;

9)      udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków oraz prowadzenie rejestrów;

10)  współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej

oraz laboratoriami środowiskowymi w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników;

11)  współdziałanie z właściwymi organami ochrony przeciwpożarowej i zapewnienie dopełnienia obowiązków gminy w zakresie tej ochrony;

12)  utrzymywanie stałych kontaktów z jednostkami ochotniczej straży pożarnej i wykonywanie wobec nich ustawowych obowiązków gminy;

13)  sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem środków finansowych przekazywanych przez burmistrza w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

14)  prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

15)  kontrolowanie zabezpieczeń budynku Urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

5. W pozostałym zakresie:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym Urzędu i pełnienie w tym   zakresie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji;

2)      obsługa i monitorowanie systemu alarmowego i p.poż. w budynku Urzędu.

 

6. Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego realizuje również zadania w zakresie:

1)      pełnomocnika burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych;

2)      administratora bezpieczeństwa informacji;

3)      inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy:

1)      występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

2)      opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych (uchwał, zarządzeń);

3)      udzielanie opinii, porad prawnych i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;

4)      przygotowywanie wzorów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez burmistrza;

5)      udział w sesjach rady miejskiej;

6)      informowanie burmistrza i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu o uchybieniach stwierdzonych w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

7)      udział w sporządzaniu oraz opiniowanie pod względem prawnym projektów umów, porozumień i aktów prawnych o charakterze ogólnym, wzorów aktów prawnych o charakterze indywidualnym, których stroną jest Urząd oraz projektów uchwał rady miejskiej;

8)      prowadzenie zbioru obowiązujących aktów prawnych, podręcznej biblioteki prawniczej, podręcznych akt procesowych oraz rejestrów spraw procesowych oraz wydanych opinii prawnych;

9)      opiniowanie i parafowanie spraw Urzędu wymagających opinii bądź oceny formalno-prawnej, w szczególności:

a)        spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,

b)       umów na roboty i usługi, zawarte umowy wieloletnie, długoterminowe lub nietypowe albo dotyczące przedmiotu o znacznej wartości,

c)        odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

d)       spraw związanych z  postępowaniem przed organami orzekającymi,

e)        zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

f)         umorzenia wierzytelności,

10)  opiniowanie wniosków o rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia;

11) zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu;