Przejdź do treści

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Gospodarka odpadami komunalnymi

Spisy

Oświadczenia majątkowe

Nabór pracowników

Przetargi

Ja w Internecie - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego

Wybory ławników

Ogłoszenia

Urząd Miejski

Oświata

Wybory

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Rejestry i Ewidencje

Organizacja działania samorządu

Miejskie jednostki organizacyjne

Mienie komunalne

Kontakty i Współpraca

Ważniejsze akty prawne regulujące pracę samorządu

Budżet, majątek, zobowiązania

Majątek publiczny

Akty prawne on-line

Prawo lokalne

Informacja o pracy burmistrza

Kontrole

Zamierzenia i programy

Informacje

Sporządzenie aktu zgonu

 

Sporządzenie aktu zgonuWymagane dokumenty:

 1. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
 2. Karta zgonu wystawiona przez służbę zdrowia.
 3. W przypadku zgłoszenia zgonu przez przedsiębiorstwo pogrzebowe stosowne pełnomocnictwo.
 4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon - do wglądu.
 5. Dokument tożsamości współmałżonka osoby zmarłej - do wglądu.

Opłaty:

Zwolnione z opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Stanu Cywilnego
  Al. Niepodległości 6,
  pok. nr 6,
  tel. 0-94 37 34 122.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie

Uwagi:
Zgłoszenia zgonu może dokonać najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie :

- małżonek,

- krewni zstępni,

- krewni wstępni,

- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

PO REJESTRACJI ZGONU WYDANY JEST 1 ODPIS SKRÓCONY AKTU ZGONU. 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2064 )

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych